Stam­kos hjäl­te i åter­koms­ten

Tam­pa Bay ha­de inga pro­blem mot Dal­las i den tred­je Stan­ley Cup-fi­na­len. Hjäl­te blev Ste­ven Stam­kos, lag­kap­te­nen som gjor­de come­back ef­ter sju må­na­der och gjor­de mål di­rekt.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-MAR­TIN YNGVE/TT

Han ha­de in­te spe­lat en match på sju må­na­der. Men när Ste­ven Stam­kos väl var på isen igen be­höv­de han ba­ra sju mi­nu­ter för att sät­ta puc­ken i nät för sitt Tam­pa Bay.

Stam­kos fin­ta­de sig för­bi Dal­las Esa Lin­dell vid hög­ra sar­gen, skrin­na­de in mot mål och sköt med sitt förs­ta skott i mat­chen in puc­ken i An­ton Chu­do­bins vänst­ra kryss.

– Det var fan­tas­tiskt. Det är jät­te­kul att få va­ra med i en så­dan här vik­tig se­ger. Jag är mest glad över att jag kun­de bi­dra trots att jag spe­la­de så li­te, sä­ger Stam­kos ef­ter mat­chen där han var på isen i mind­re än tre mi­nu­ter.

Må­let be­tyd­de 2–0 och var ba­ra bör­jan på Tam­pa Bays ut­skåp­ning un­der mat­chens två förs­ta pe­ri­o­der. Up­pen­bart styrk­ta av lag­kap­te­nens åter­komst trum­ma­de blå­vi­ta Tam­pa Bay på re­dan från förs­ta ned­släpp.

Dal­las för­sök­te vis­ser­li­gen ef­ter Stam­kos mål, men då stod mål­vak­ten An­drej Va­si­lev­skij i vägen och räd­da­de sitt lag.

John Dick­son re­du­ce­ra­de vis­ser­li­gen, men in­te ens en mi­nut hann gå av andra pe­ri­o­den in­nan Hed­man med ett skott från slot­tet ut­ö­ka­de till 3–1. Ste­ven Stam­kos satt då i av­byt­ar­bå­set och i takt med att la­get ut­ö­ka­de sin led­ning blev det allt mer up­pen­bart att han ef­ter sin första­pe­ri­od kun­de vi­la mat­chen ut.

Mål av He­is­ka­nen

Bray­den Po­int och On­drej Pa­lat vil­le näm­li­gen in­te va­ra säm­re än Hed­man och gjor­de varsitt mål i pe­ri­o­den och där­med ha­de la­gets tre bäs­ta mål­skyt­tar i slut­spe­let ta­git sig in i mål­pro­to­kol­let även i den­na match.

Med 5–1 i ryg­gen kun­de la­get släp­pa li­te på sitt tryck i tred­je, och i stäl­let kun­de Dal­las för­sö­ka sig på en su­per­vänd­ning. Men den kom ald­rig – det blev in­te mer än en ny re­du­ce­ring av Mi­ro He­is­ka­nen fram­spe­lad av Roo­pe Hintz – och till slut vann Tam­pa Bay med 5–2.

21-åri­ga He­is­ka­nen är nu up­pe i fe­no­me­na­la 6+18=24 po­äng på 24 mat­cher och är fy­ra i slut­spe­lets po­äng­li­ga och bäs­ta po­äng­ploc­ka­ren bland bac­kar­na.

Fi­nal num­mer fy­ra spe­las i natt.

FOTO: MI­KE EHRMANN/LEHTIKUVA-AFP

Ste­ve Stam­kos är till­ba­ka med be­sked.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.