Ro­vani­e­mi–Ph­nom Penh, tur­bil­jett

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRIS­TER UG­GEL­DAHL

Lost Boys är upp­föl­ja­ren till Re­in­de­erspot­ting, en do­ku­men­tär om någ­ra drog­miss­bru­ka­re i Ro­vani­e­mi. Den här gång­en bär det av till Kam­bod­ja, med tra­ge­di som följd.

DO­KU­MEN­TÄR

Lost Boys

★ ★ ☆ ☆ ☆

Re­gi: Joo­nas Neu­vo­nen och Sadri Ce­tin­kaya. Ma­nus: Ven­la Var­ha, Joo­nas Neu­vo­nen och Sadri Ce­tin­kaya. 99 min. F18

Re­in­de­erspot­ting – flyk­ten från jul­lan­det het­te den, Joo­nas Neu­vo­nens och Sadri Ce­tin­kay­as fräc­ka, svär­tat ko­mis­ka pun­dar­skild­ring med hem­vist i Ro­vani­e­mi, rät­ta­re sagt Fuc­king Ro­vani­e­mi.

Det var här vi möt­te Ja­ni och hans po­la­re som gick på subu­tex och som fi­nan­si­e­ra­de sitt miss­bruk ge­nom att sno bi­lar och kränga ste­re­o­an­lägg­ning­ar. Det slu­ta­de in­te bra, för­stås in­te, men in­nan verk­stäl­lan­det av fäng­el­se­do­men hann Ja­ni med en re­spek­tin­gi­van­de ”Eu­ro­pa­tur­né” med Christi­a­nia som förs­ta an­halt.

Po­äng­en är att re­gis­sörs­du­on Neu­vo­nen & Ce­tin­kaya i ing­et ske­de gick in för att mo­ra­li­se­ra. Nej, det var raj­tan-taj­tan, friskt vå­gat och hälf­ten vun­net, he­la vägen.

I Lost Boys, den fri­ståen­de fort­sätt­nings­de­len, är ton­lä­get ett helt an­nat. Och det har si­na or­sa­ker, tra­gis­ka så­da­na.

Ung bråd död

Det är kort ef­ter premiären av Re­in­de­erspot­ting, år 2010, som Ja­ni och blues­bro­dern Ant­ti samt ka­me­ra­man­nen Joo­nas Neu­vo­nen drar i väg till Ph­nom Penh i Kam­bod­ja.

I sta­dens hor­kvar­ter föl­jer fest och fyr­ver­ke­ri. ”Li­vet leker”, kon­sta­te­rar Ja­ni, hög som ett hus, nu i säll­skap av ett frun­tim­mer som han in­te nöd­vän­digt­vis träf­fat i sam­band med sön­dags­guds­tjäns­ten.

När Joo­nas, ut­rus­tad med en be­rät­taröst som till­hör Pek­ka Strang, åter­vän­der till Fin­land stan­nar Ja­ni och Ant­ti kvar i Kam­bod­ja. Och se­dan är det ba­ra en tids­frå­ga in­nan kvälls­pres­sen ba­su­ne­rar ut de då­li­ga ny­he­ter­na: Ja­ni har på­träf­fats död.

Den lo­ka­la po­li­sen ta­lar om själv­mord men Neu­vo­nen är allt an­nat än över­ty­gad. Or­sak nog att åter­be­sö­ka Ph­nom Penh och dess ”me­an stre­ets”.

Lo­var me­ra än ger

Det är upp­tak­ten till Lost Boys, en svär­tad sjä­la­mäs­sa där mer el­ler mind­re skam­fi­la­de stor­stads­mil­jö­er var­vas med bil­der av det in­le­dan­de ru­set och en vo­i­ce­o­ver som led­sa­gar oss i rikt­ning mot mörk­rets hjär­ta.

Dessvär­re lo­var fil­men me­ra än den ger.

Pek­ka Strang, här på eng­els­ka, ger tyngd åt Joo­nas Neu­vo­nens re­so­ne­mang men på den punk­ten blir det näs­tan för myc­ket av det goda, av det för­kla­ran­de.

In­te hel­ler vi­su­ellt kan upp­föl­ja­ren mä­ta sig med ori­ginal­fil­men. Det är in­te att ta fel på stäm­ning­en och at­mo­sfä­ren, feb­rig från bör­jan till slut, men fo­tot är ba­ra för ri­sigt för att nå ut.

Bäst är dokumentär­en när den stäm­mer träff med Ja­nis flick­vän Lee Lee och hen­nes vä­nin­na, unga kvin­nor som dröm­mer om hus, träd­gård och barn men som i vän­tan på dröm­prin­sen får lov att be­dö­va sig så gott det går.

”Hell­re rö­ka skit än se ut som skit”, re­so­ne­rar Lee Lee, 22.

FOTO: JOO­NAS NEU­VO­NEN / HELSINKI-FILMI

■ Do­ku­men­tä­rens hu­vud­per­son Ja­ni till­sam­mans med re­gis­sö­ren Joo­nas Neu­vo­nen i Kam­bod­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.