I To­ve-fil­men do­mi­ne­rar kvin­nor­na och det gör pro­duk­tio­nen unik

Pro­duk­tions­tea­met i fil­men om To­ve Jans­son do­mi­ne­ras av kvin­nor, från pro­du­cen­ten, re­gis­sö­ren, ma­nus­för­fat­ta­ren, fo­to­gra­fen och sce­no­gra­fen till de två hu­vud­per­so­ner­na. – Att det blev så är en kom­bi­na­tion av pla­ne­ring och slump, sä­ger pro­du­cen­ten Andrea

Hufvudstadsbladet - - Kultur - Vad gav dig mest hu­vud­värk? AN­NI­KA HäLLSTEN an­ni­ka.hall­sten@ksf­me­dia.fi

Ett in­spel­nings­team där kvin­nor­na är i ma­jo­ri­tet är in­te van­ligt in­om film­bran­schen. Andrea Reu­ter skrat­tar på tal om in­spel­ning­en av fil­men To­ve.

– Många sce­ner spe­la­des in ut­an knappt en en­da man på plats, sä­ger hon.

Ma­nu­set till fil­men är skri­vet av Ee­va Putro. Det fo­ku­se­rar på To­ve Jans­sons (Al­ma Pöys­ti) for­ma­ti­va år som konst­när och re­la­tio­nen till å ena sidan Atos Wir­ta­nen (Shan­ti Ro­ney), å andra sidan Vi­vica Band­ler (Kris­ta Ko­so­nen). Re­dan ti­digt viss­te Andrea Reu­ter att hen­nes första­handsval som re­gis­sör var Zai­da Ber­groth.

Ef­tersom fil­men är en sampro­duk­tion med Sve­ri­ge var det vik­tigt att en del nyc­kel­per­so­ner var svens­kar. Så kom det sig att an­bu­det som an­sva­rig sce­no­graf gick till Fin­lands­föd­da Cat­ha­ri­na Nyqvist Ehrn­rooth.

– Jag viss­te att Cat­ha­ri­na ha­de sam­ar­be­tat med fo­to­gra­fen Lin­da Wass­berg och ha­de på känn att Zai­da och Lin­da skul­le fun­ka bra ihop vil­ket vi­sa­de sig stäm­ma. Ener­gin var på topp un­der he­la in­spel­ning­en, sä­ger Reu­ter.

To­ve-fil­men har re­dan hyl­lats i någ­ra in­ter­na­tio­nel­la me­di­er. Ett av dem lyf­ter fram den kvinn­li­ga aspek­ten och no­te­rar att To­ve är en film som in­te ob­jek­ti­fi­e­rar kvin­nor­na.

– Visst kan man­li­ga re­gis­sö­rer och fo­to­gra­fer ock­så fånga käns­li­ga ögon­blick men jag tror det spe­la­de en viss roll att vårt team var do­mi­ne­rat av kvin­nor, sä­ger Reu­ter.

In­spel­ning­ar­na av fil­men To­ve av­slu­ta­des i feb­ru­a­ri. Ba­ra ett par vec­kor se­na­re stäng­des Fin­land.

– Vi ha­de otro­lig tur, sä­ger fil­mens pro­du­cent Andrea Reu­ter.

– Det var klart från bör­jan att ef­ter­pro­duk­tio­nen skul­le gö­ras i Fin­land.

Klip­pa­ren och re­gis­sö­ren kun­de sit­ta med av­stånd till varand­ra i klipp­stu­di­on, sam­ma gäll­de i ljudstu­di­on.

– Stres­si­gast var det att skic­ka fil­mer­na till ett la­bo­ra­to­ri­um. Ef­tersom vi spe­la­de in fil­men på 16 mil­li­me­ters film mås­te den fram­kal­las i Sve­ri­ge. Det var ner­vöst att sit­ta här och oroa sig för att fil­mer­na skul­le tap­pas bort el­ler få skrå­mor men det var värt det.

Nu ska To­ve-fil­men säl­jas till ut­lan­det. Helt klart är att To­ve får bio­dis­tri­bu­tion i Sve­ri­ge men oklart är när. I Sve­ri­ge rå­der tills vi­da­re för­bud mot folk­sam­ling­ar på fler än 50 per­so­ner. Fil­men ska ock­så vi­sas i Sve­ri­ges Te­le­vi­sion men tid­punk­ten av­görs av bio­dis­tri­bu­tio­nen.

Dess­utom dis­tri­bue­ras fil­men i det öv­ri­ga Nor­den och i Ja­pan.

Fil­men To­ve är, med sin bud­get på 3,6 mil­jo­ner eu­ro, den näst­dy­ras­te film­pro­duk­tio­nen i Fin­land. Dy­rast är Okänd sol­dat.

Fil­men har fin­ländsk bi­opre­miär 2 ok­to­ber.

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

■ Fil­men om To­ve Jans­son är gjord med kvinn­lig blick på To­ve, sä­ger pro­du­cen­ten Andrea Reu­ter. Många sce­ner spe­la­des in ut­an knappt en en­da man på plats.

HBL-AR­KIV FOTO: NIKLAS TALLQVIST/

Al­ma Pöys­ti, som To­ve Jans­son, un­der in­spel­ning­en av fil­men To­ve. Kris­ta Ko­so­nen, till hö­ger, spe­lar Vi­vica Band­ler. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.