Be­kant men en­ga­ge­ran­de om att pas­sa in

Mo­ni­ca Vik­ström-Jo­ke­la har skri­vit en lätt och småro­lig pjäs om so­ci­a­la hi­e­rar­ki­er på skol­går­den.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - ISABELLA ROTHBERG isabella.rothberg@ksf­me­dia.fi

TE­A­TER

Klas­sens drott­ning

Text: Mo­ni­ca Vik­ström-Jo­ke­la. Re­gi: CG Went­zel. Ko­re­o­graf: Ri­i­na Huh­ta­nen. Vi­su­ell hel­het: Las­se Id­man. På sce­nen: Os­kar Si­lén och Ou­ti Paa­si­vir­ta. Tai­mi­nes pre­miär i Fin­no sko­la 23.9.

Hur bru­talt är det egent­li­gen in­te? Att stå en­sam på skol­går­den ut­an att nå­gon pra­tar med en, och att dess­utom va­ra tvung­en att låtsas som om det­ta var nor­malt, som om det in­te spe­la­de nå­gon roll.

Jag blir be­rörd av den in­le­dan­de sce­nen i Klas­sens drott­ning – av

Ou­ti Paa­si­vir­tas flic­ka som un­der en bil­tur till den nya sko­lan för­tviv­lat förklarar de so­ci­a­la hi­e­rar­ki­er­nas grym­het för sin pap­pa, ro­ligt dis­trä och väl­me­nan­de i Os­kar Si­léns tolk­ning.

Mo­ni­ca Vik­ström-Jo­ke­la har skri­vit en var­dagsnä­ra pjäs för Te­a­ter Tai­mi­ne som på­min­ner om bar­nets ut­satt­het, och hur vux­en­värl­dens hård­het åter­speglas i skolkor­ri­do­rer­na. Det är än­då ing­en dys­ter pjäs, ut­an lätt och småro­lig.

Till te­ma­tik och hand­ling är Klas­sens drott­ning än­då för­ut­säg­bar. Ny­kom­ling­en April vill va­ra po­pu­lär, bli med­lem i tuf­fa Stel­las gäng, och för­bi­ser sin rik­ti­ga vän Vek­si, som stäl­ler upp i ur och skur, för att han in­te är cool nog.

Det är allt­så be­kan­ta te­man ur barn- och ung­domskul­tu­ren som tan­ge­rar ut­se­en­de, ge­nus, eko­no­misk och so­ci­al sta­tus. Pjä­sen fun­ge­rar än­då i den sko­nings­lö­sa gym­pa­sa­len där det gäl­ler att fånga in­tres­set hos barn i oli­ka åld­rar och med oli­ka in­tres­sen. Den har en­ga­ge­ran­de frågeställ­ningar med re­le­vans i vardagen, bå­de hu­mor och all­var, och de­tal­jer som Tik­tok och ryggsäcks­skam som ger den färg. Li­te kul är ock­så att stick­ning får en sta­tus­höj­ning.

Det rät­ta hant­ver­ket

Re­gis­sö­ren och te­a­ter­che­fen CG Went­zel ska­par ener­gi, dy­na­mik och hu­mor på sce­nen med sä­ker hand och små me­del. Myc­ket ut­vinns ur rytm och välut­pla­ce­ra­de lju­def­fek­ter.

Os­kar Si­lén och Ou­ti Paa­si­vir­ta har stäm­mor­na, ut­strål­ning­en och hant­ver­ket som krävs för att fånga gym­pa­salspubli­kens upp­märk­sam­het. Si­lén glän­ser i si­na ko­mis­ka rol­ler, sär­skilt som den ela­ka de­spo­ten Stel­la med de spy­di­ga vä­nin­nor­na Lina och Lu­na – två skylt­docks­hu­vu­den med snor­ki­ga rös­ter – stän­digt i sitt släp­tåg. Ou­ti Paa­si­vir­ta gör en sym­pa­tisk hu­vud­per­son, ut­rus­tad med mänsk­li­ga bris­ter, som är lätt att he­ja på.

FOTO: TO­MAS RäVKVIST/PRESS­BILD

■ Os­kar Si­lén och Ou­ti Paa­si­vir­ta i Tai­mi­nes nya skol­före­ställ­ning Klas­sens drott­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.