Co­ro­na­sä­kert när årets No­bel­pris­ta­ga­re av­slö­jas

Svens­ka Aka­de­mi­en in­för nya ar­range­mang in­för till­kän­na­gi­van­det av årets No­bel­pris i lit­te­ra­tur.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TT

Svens­ka Aka­de­mi­en ska­lar ner stor­le­ken på till­kän­na­gi­van­det av årets No­bel­pris i lit­te­ra­tur, för att an­pas­sa det till co­ro­na­pan­de­min.

Fär­re män­ni­skor får va­ra på plats den 8 ok­to­ber kloc­kan 14 fin­ländsk tid i Börs­hu­set i Stock­holm, när årets lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­re av­slö­jas. Bå­de an­ta­let jour­na­lis­ter och fo­to­gra­fer som får vis­tas i lo­ka­len blir läg­re än van­ligt.

Till­kän­na­gi­van­det ström­mas på No­bel­pri­sets webb­plats.

Ny­li­gen av­slö­ja­des att det in­te blir nå­gon tra­di­tio­nell ut­del­ning av No­bel­pri­sen i Kon­sert­hu­set i Stock­holm i år.

No­belstif­tel­sen har be­slu­tat att stäl­la in pri­sce­re­mo­nin med al­la på plats. Pris­ta­gar­na del­tar i stäl­let från si­na hem­län­der. Ock­så No­bel­ban­ket­ten är in­ställd.

FOTO: KA­RIN WESSL N/TT

■ Börs­hu­set var full­satt i fjol när No­bel­pris­ta­gar­na för 2018 och 2019 av­slö­ja­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.