DET HÄN­DE DÅ

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - TT

För 35 år se­dan, 1985, slu­ta­de de schwei­zis­ka kvin­nor­na att be­trak­tas som andra klas­sens med­bor­ga­re, då en ny äk­ten­skaps­lag god­kän­des i en folk­om­röst­ning. En­ligt den gam­la la­gen från 1907 var hust­run tvung­en att ha ma­kens till­stånd för att ar­be­ta och ha eget bank­kon­to. Den nya la­gen skul­le ge gif­ta män och kvin­nor mer li­ka rät­tig­he­ter. Drygt hälf­ten, 54,7 pro­cent, rös­ta­de för la­gen om ett mer jäm­ställt Schweiz.

För 120 år se­dan, 1900, höll No­belstif­tel­sen sitt förs­ta sam­man­trä­de. Stif­tel­sen för­val­tar Al­fred No­bels do­na­tion och ar­ran­ge­rar pris­ut­del­ning­en och den ef­ter­föl­jan­de ban­ket­ten. Där­e­mot ut­ser man in­te själ­va pris­ta­gar­na. No­bel­pri­set är en av de sa­ker som gjort Sve­ri­ge känt ute i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.