Små språk tema på stort språk­se­mi­na­ri­um

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Fins­ka Ve­ten­skaps-So­ci­e­te­ten ord­nar ett symposium om världens språk i cent­rum­bib­li­o­te­ket Ode på mån­dag.

Sym­po­si­et be­hand­lar bå­de de sto­ra världs­språ­ken och mind­re och utrot­nings­ho­ta­de språk. De grans­kas ur oli­ka per­spek­tiv. För­u­tom språ­kens sär­drag be­hand­las de­ras histo­ria, nu­va­ran­de si­tu­a­tion och fram­tid. Även språk­mi­no­ri­te­ter och språk­po­li­tik upp­märk­sam­mas.

Bland fö­re­lä­sar­na kan näm­nas bland andra Ti­mo Ri­i­ho som pra­tar om spans­ka och por­tu­gi­sis­ka som världs­språk och He­le­na Le­hečková som be­rät­tar om de sla­vis­ka språ­kens hem­lig­he­ter ur bå­de finsk och svensk syn­punkt. Ju­ha Jan­hu­nen fö­re­lä­ser om den in­ter­na­tio­nel­la ord­ning­en som ett hot mot världens språk­li­ga di­ver­si­tet och Jan­ne Saa­ri­ki­vi om de finsku­gris­ka språ­ken i Ryss­land. Pro­fes­sor Han­nu Ri­i­ko­nen fun­ge­rar som mo­de­ra­tor.

Sym­po­si­et hålls mån­da­gen den 28 sep­tem­ber kloc­kan 16 i Mai­ja­sa­len på Tölö­viks­ga­tan 4. Det ord­nas ock­så en li­ve­sänd­ning via web­ben, län­ken till den hit­tas på sci­en­tia­rum.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.