Cyklar har fått säll­skap av elspark­cyklar i Au­ra å

Vad är det som får Åbo­bor­na att var­je år kas­ta ti­o­tals cyklar i Au­ra å? Dy­ka­ren Jou­ko Mo­i­sa­la har en te­o­ri.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

I sön­dags var det dags igen. En grupp dy­ka­re fi­ra­de Åbo­da­gen med att dy­ka ner i Au­ra ås le­ri­ga vat­ten och lyf­ta upp brå­te som sam­lats på åns bot­ten.

I år del­tog tio dy­ka­re i jip­pot. Un­der två tim­mar sam­la­de de bland an­nat ihop ett fem­ti­o­tal cyklar i när­he­ten av Au­rabron i cen­tra­la Åbo. För­u­tom cyklar hit­ta­de dy­kar­na någ­ra bord och sto­lar, tom­ma flas­kor, klä­der, en ra­di­o­ap­pa­rat, ett tra­fik­mär­ke, en skott­kär­ra och två bu­tiks­vag­nar.

– Vi var tvung­na att läm­na kvar den ena bu­tiks­vag­nen ef­tersom den låg så djupt i bot­ten­le­ran att vi in­te fick loss den, sä­ger Re­so­bon Jou­ko Mo­i­sa­la som ar­ran­ge­rar eve­ne­mang­et.

En­ligt Mo­i­sa­la är Au­ra å cir­ka fy­ra me­ter djup vid Au­rabron. Trots yt­terst då­lig sikt un­der vat­ten­y­tan lyckades en dy­ka­re ock­så hit­ta en plån­bok.

– Den var gans­ka gam­mal. Gil­tig­hets­ti­den på be­tal­kor­ten ha­de gått ut år 2006, sä­ger Mo­i­sa­la.

Nytt för i år: elspark­cyklar

I år gjor­de dy­kar­na ock­så ett nytt fynd: elspark­cyklar. Sam­man­lagt hit­ta­des fem­ton elspark­cyklar vid Au­rabron.

– En­ligt de för­hands­upp­gif­ter vi fick av fö­re­ta­gen som hyr ut elspark­cyklar fanns det even­tu­ellt 22 elspark­cyklar i den de­len av ån. Om den sta­tisti­ken stäm­mer blev sju kvar, sä­ger Mo­i­sa­la.

Fö­re­ta­get Voi ploc­ka­de med sig si­na elspark­cyklar ef­ter att de lyfts upp från ån me­dan kon­kur­ren­ten Ti­er in­te gjor­de det. Ti­ers elspark­cyklar för­des till Toppå av­falls­cen­tral till­sam­mans med öv­rigt brå­te.

– Med tan­ke på mil­jön är hu­vud­sa­ken att elspark­cyk­lar­nas bat­te­ri­er in­te lig­ger kvar i ån, sä­ger Mo­i­sa­la.

Ing­en sop­tipp

Dy­kar­jip­pot har ord­nats se­dan 1992 och Jou­ko Mo­i­sa­la har va­rit med se­dan 1995. Mel­lan fem och fem­ton dy­ka­re bru­kar del­ta i eve­ne­mang­et. Av­sik­ten är att fäs­ta upp­märk­sam­het vid mäng­den brå­te som slängs i Au­ra å.

– Det är klart att vi in­te kan stä­da he­la ån, men på det­ta sätt för­sö­ker vi få all­män­he­ten att för­stå att det här vat­ten­dra­get som rin­ner ge­nom Åbo in­te ska an­vän­das som sop­tipp, sä­ger Mo­i­sa­la.

Mo­i­sa­las fa­vo­rit­fynd ge­nom ti­der­na är en röd tan­dem­cy­kel. Cy­keln var i gott skick men äga­ren hit­ta­des ald­rig.

– Av det drar jag slut­sat­sen att nå­gon el­ler någ­ra be­slu­tat att kö­pa en tan­dem­cy­kel, men att cyklan­det in­te gått rik­tigt så smärt­fritt som man först tänkt sig. Se­dan har cy­keln flu­git ner i ån.

Ut­ö­ver kros­sa­de il­lu­sio­ner, vad är det som får de äre­vör­di­ga in­vå­nar­na i Fin­lands älds­ta stad Åbo att kas­ta sa­ker i Au­ra å? Jou­ko Mo­i­sa­la har en te­o­ri:

– Om du för små­poj­kar till en strand är det förs­ta de gör att ploc­ka upp ste­nar och kas­ta dem i vatt­net. Kun­de det va­ra så att den käns­la av väl­be­hag som upp­står av att kas­ta nå­got i vatt­net och hö­ra ett plums stan­nar kvar ef­ter barn­do­men? Ju stör­re fö­re­mål och ju stör­re plums, desto fi­na­re är det.

En­ligt de för­hands­upp­gif­ter vi fick av fö­re­ta­gen som hyr ut elspark­cyklar fanns det even­tu­ellt 22 elspark­cyklar i den de­len av ån. Om den sta­tisti­ken stäm­mer blev sju kvar.

TEXT & FOTO: MI­KAEL PIIPPO/SPT

■ Var­je år lyf­ter dy­kar­na i Åbo upp ti­o­tals cyklar ur Au­ra å. Dy­ka­ren Jou­ko Mo­i­sa­la upp­skat­tar att cir­ka tu­sen cyklar lyfts upp se­dan dy­kar­na bör­ja­de stä­da ån 1992.

■ Dy­kar­na hit­ta­de två bu­tiks­vag­nar i Au­ra å i sön­dags men lyckades lyf­ta upp ba­ra den ena av dem. Den andra ha­de fast­nat i le­ran på bott­nen.

■ Dy­kar­na hit­ta­de fem­ton elspark­cyklar i Au­ra å un­der Åbo­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.