Hufvudstadsbladet

Ida Hulk­ko trivs i proffsli­gan

Ida Hulk­ko kö­per in­te te­o­rin om att sim­mar­na trä­nar för li­te i Fin­land – sna­ra­re tvärtom. – Det räc­ker in­te läng­re att ba­ra kö­ra trä­nings­mängd, sä­ger hon.

- MAR­CUS LIN­DQVIST mar­cus.lin­dqvist@hbl.fi Sports · Tokyo · Wäinö Aaltonen · Finland · Budapest · Emmett Till · Danube · Svenska SMS lån · Tampere · Andy McCoy

Det var för ett par vec­kor se­dan som sim­le­gen­da­ren Antti Kas­vio gick hårt ut mot da­gens trä­nings­fi­lo­so­fi i en in­ter­vju för MTV3:

– Jag ser sim­ning som en ut­hål­lig­hets­gren, och det finns and­ra inom spor­ten som in­te ser sim­ning som en ut­hål­lig­hets­gren. Vi har en helt an­norlun­da in­falls­vin­kel. Jag för­står att det finns täv­ling­ar på 50 m, men jag skul­le in­te ha det som ut­gångs­lä­ge, sä­ger Kas­vio, som bland an­nat vann OS-brons, två VM-guld, och två VM-sil­ver i 200 och 400 m fri­sim.

– Vi har in­te sat­sat och fun­de­rat på vad man gjor­de förr.

Kva­li­tet fö­re kvan­ti­tet

Ida Hulk­ko har ett helt an­nat syn­sätt. Hon och Mat­ti Matts­son är de en­da fin­län­dar­na som kla­rat OS­grän­sen till To­kyo 2020, i 100 m re­spek­ti­ve 200 m bröst­sim.

– Som jag ser det är sim­ning in­te en ut­hål­lig­hets­gren i sig, men det krä­ver mas­sor av grenspe­ci­fik trä­ning och myc­ket tid i bas­säng­en, sä­ger Hulk­ko i en in­ter­vju för HBL.

– Min trä­ning grun­dar sig ab­so­lut på att trä­na i täv­lings­fart. Det som gör mig snab­ba­re i täv­ling. Jag blir nöd­vän­digt­vis in­te snab­ba­re på 100 m i täv­ling av att kö­ra 10 km grund­trä­ning per dag. Un­der de se­nas­te fem tio åren har tan­ke­sät­tet gått i den här rikt­ning­en, allt fär­re kör ba­ra trä­nings­mängd, ut­an man tän­ker me­ra på tek­nik, kva­li­tet och själ­va täv­lings­pre­sta­tio­nen.

Ut­veck­ling

Antti Kas­vio och Ja­ni Si­e­vi­nen är de en­da fin­län­dar­na som vun­nit en OS-me­dalj i sim­ning i mo­dern tid (Han­na-Ma­ria Sep­pälä var fy­ra i OS 2008, me­dan Ar­vo Aal­to­nen vann två brons i An­twer­pen 1920). Bå­de Kas­vio och Si­e­vi­nen ha­de en trä­nings­fi­lo­so­fi som grun­da­de sig på en stor trä­nings­vo­lym. De­ras me­ri­ter väger tungt, men sim­ning­en, tek­ni­ken och trä­nings­me­to­der­na har ut­veck­lats se­dan dess.

– Spe­ci­ellt bröst­sim har ut­veck­lats så myc­ket un­der de se­nas­te tio åren att det in­te ens går att ta­la om sam­ma gren som i bör­jan av 2000-ta­let. Sim­ning­en har ut­veck­lats så myc­ket fy­siskt och tek­niskt sett att det krä­ver an­norlun­da trä­ning än för tju­go år se­dan, sä­ger Ida Hulk­ko.

– Det räc­ker nöd­vän­digt­vis in­te me­ra att ba­ra kö­ra trä­nings­mängd.

Proffsli­ga i Bud­a­pest

Hulk­kos fa­vo­rit­pass kan be­stå av 20–30 gång­er 25 m i täv­lings­fart med kort pa­us. Då sim­mar hon 25 m på cir­ka 15 se­kun­der och star­tar var­je 45:e se­kund.

– Det finns de som sä­ger att sim­mar­na in­te trä­nar till­räck­ligt myc­ket i Fin­land, men det stäm­mer in­te alls, här i Bud­a­pest är jag och Jen­na all­tid först att hop­pa i bas­säng­en och sist att läm­na bas­säng­en. De and­ra kör of­ta kor­ta, 30–45 mi­nu­ters in­ten­si­va trä­nings­pass, me­dan vi kör 1,5 tim­me.

– Det har verk­li­gen va­rit ögo­n­öpp­nan­de.

Hulk­ko och Jen­na Lauk­ka­nen täv­lar i sam­ma lag i proffsli­gan In­ter­na­tio­nal Swim­ming Le­a­gue i Bud­a­pest. Det är de en­da hög­klas­si­ga in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar­na i år.

In­led­de med finskt re­kord

Bå­de Hulk­ko, 21, och Lauk­ka­nen, 25, täv­lar i hu­vud­sak på sam­ma sträc­kor i bröst­sim. Hulk­ko in­led­de täv­ling­ar­na i Bud­a­pest med att ta Lauk­ka­nens fins­ka re­kord i 50 m bröst­sim i kort ba­na. Hulk­ko sat­te ti­di­ga­re i som­mar finskt re­kord i 50 m och 100 m bröst­sim i lång ba­na.

– Jen­na har hun­nit gö­ra så myc­ket me­ra jobb un­der åren. Man mär­ker ock­så skill­na­den i trä­nings­kul­tu­ren. Jag har vux­it upp med täv­lings­tän­ket, man fun­de­rar vad man gör, och, om det in­te känns klokt, gör man det in­te. Hon har kanske än­nu tuf­fa­re ar­bets­mo­ral, sä­ger Hulk­ko.

Lauk­ka­nen är be­tyd­ligt me­ra me­ri­te­rad än Hulk­ko, med bland an­nat två EM-guld i kort ba­na. Hulk­ko är först på väg mot top­pen.

– Vi har an­norlun­da styr­kor. Min sim­fart är bra ock­så i jäm­fö­rel­se med de bäs­ta. Jen­na är stark i spe­ci­al­si­tu­a­tio­ner, vänd­ning­ar, och arm­tag un­der vat­ten ef­ter vänd­ning. Det är vik­tigt i syn­ner­het i kort ba­na.

Som jag ser det är sim­ning in­te en ut­hål­lig­hets­gren i sig, men det krä­ver mas­sor av grenspe­ci­fik trä­ning och myc­ket tid i bas­säng­en.

Klar för OS i To­kyo

Det var i ju­ni som Hulk­ko sat­te finskt re­kord bå­de i 50 m och 100 m bröst­sim i Tam­mer­fors. Till slut god­kän­de även det in­ter­na­tio­nel­la sim­för­bun­det Fi­na hen­nes re­kord­no­te­ring i 100 m bröst­sim som kval­re­sul­tat för OS.

– Jag har ald­rig för­ut kun­nat trä­na så bra som i vå­ras. Sim­hal­lar­na var stäng­da på grund av co­ro­nan, men jag kun­de trä­na så myc­ket jag vil­le i sim­hal­len i Tam­mer­fors, vil­ket var av­gö­ran­de, sä­ger Hulk­ko.

– Sim­hal­lar­na är ju in­te bygg­da för eli­tid­rot­ta­re, ut­an för den sto­ra publi­ken, vil­ket är för­stå­e­ligt i sig, men sam­ti­digt in­ne­bär det att elit­sim­mar­na mås­te de­la ut­rym­met med al­la and­ra. Det blir för­stås lät­ta­re då man nått upp till in­ter­na­tio­nell ni­vå.

Hyf­sad lön

La­gen i In­ter­na­tio­nal Swim­ming Le­a­gue har hit­tills kört två täv­ling­ar. Föl­jan­de match in­leds på tors­dag.

– Det är bra att kö­ra många star­ter ef­ter varand­ra. Det fram­hä­ver ens svag­he­ter, sä­ger Hulk­ko.

– Med någ­ra un­dan­tag är al­la värl­dens bäs­ta sim­ma­re med. Det gäl­ler att va­ra på aler­ten he­la ti­den. Man har in­te råd att gö­ra miss­tag.

Pris­peng­ar­na är i en klass för sig i ISL. Al­la del­ta­ga­re får en grund­lön på 15 000 dol­lar (cir­ka 12 750 eu­ro) för pe­ri­o­den fram till OS i To­kyo. I jäm­fö­rel­se upp­går den skat­te­fria stöd­pen­ning som Hulk­ko får av Un­der­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­et till 10 000 eu­ro. Vin­nar­na får ock­så pris­peng­ar – för­ra året drog den svens­ka sim­stjär­nan Sa­rah Sjö­ström in 120 000 eu­ro.

Bubb­la

Sim­mar­na får le­va i en bubb­la i sex vec­kor för att und­vi­ka co­vid-19. De rör sig i prak­ti­ken en­dast mel­lan ho­tel­let och sim­hal­len. Ut­an­för ho­tell­rum­met är det all­tid skydds­mask som gäl­ler, från­sett i sim­bas­säng­en för­stås.

– Vi bor på en li­ten ö i Do­nau. Vi får rö­ra oss i par­ken ut­an­för de två ho­tel­len. Vi fick ock­så till­stånd att pro­me­ne­ra en kilo­me­ter från ho­tel­let till sim­hal­len, sä­ger Hulk­ko.

– Jag till­bring­ar fri­ti­den med att lä­sa skol­gre­jer. Un­der kväl­lar­na tit­tar vi ibland på film med la­get. Det har in­te bli­vit trå­kigt.

Fos­ter­ländsk

Ida Hulk­kos far Pe­tri Hulk­ko är ge­ne­rallöjt­nant och kom­men­dör för ar­mén. Det har haft sin in­ver­kan på hen­nes upp­växt.

– Jag är gans­ka fos­ter­ländsk, be­slut­sam och vil­je­stark. Som barn fick jag prö­va al­la gre­nar som jag vil­le, men på vill­kor att jag in­te gav upp, ut­an jag spe­la­de all­tid sä­song­en till slut med he­dern i be­håll, sä­ger Hulk­ko.

Pe­tri Hulk­kos ku­sin är mu­si­kern Antti Hulk­ko. Me­ra känd un­der ar­tist­nam­net An­dy McCoy.

– Jag kän­ner ho­nom in­te alls. Men det har sä­kert krävt li­ka myc­ket jobb att bli en fram­gångs­rik ar­tist som att bli eli­tid­rot­ta­re, sä­ger Ida Hulk­ko.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland