Hufvudstadsbladet

Ame­ri­ka­ner­na har valt näs­ta pre­si­dent

Över 100 mil­jo­ner väl­ja­re har för­tids­rös­tat i USAva­let, vil­ket led­de till kor­ta kö­er vid de fles­ta val­lo­ka­ler­na på själ­va val­da­gen. Joe Bi­den led­de i de na­tio­nel­la opi­ni­ons­mät­ning­ar­na, men pre­si­dent Do­nald Trump var det oak­tat se­ger­viss.

- US Elections · Elections · US Politics · Politics · Donald Trump · Melania Trump · Joe Biden · Jill Biden · Megan Fox · Texas · Richard Florida · White House · Mike Pence · William Scranton · Pennsylvania · Democratic Party (United States) · Scranton · James Michael · Susan Hampshire

En otyglad häl­so­kris, en mör­bul­tad eko­no­mi och dju­pa ide­o­lo­gis­ka klyf­tor. I dag ko­kas 2020 års knäck­frå­gor ner till en en­da, av­gö­ran­de frå­ga för 331 mil­jo­ner ame­ri­ka­ner: Do­nald Trump el­ler Joe Bi­den?

In­för va­let led­de Bi­den i de na­tio­nel­la opi­ni­ons­mät­ning­ar­na, men Trump var se­ger­viss. I en te­le­fo­nin­ter­vju för Fox News sa­de sig Trump va­ra vid gott mod och tro på stor­se­ger i Tex­as, Ari­zo­na och Flo­ri­da – och på en to­tal val­se­ger.

På tis­dags­kväl­len finsk tid ver­ka­de rös­tan­det in­led­nings­vis ha gått lugnt till. Far­hå­gor om bråk och tra­kas­se­ri­er vid val­lo­ka­ler ha­de åt­minsto­ne i det ske­det in­te upp­fyllts. I många stä­der ha­de bu­tiksä­ga­re täckt skylt­föns­ter med ma­so­nit­ski­vor in­för va­let och po­li­sen ha­de hög be­red­skap.

Risk med hand­sprit

Co­ro­na­pan­de­min har satt sin prä­gel på va­let. Hand­sprit, mun­skydd och av­stånd är led­ord i val­lo­ka­ler­na. Smitt­skydds­myn­dig­he­ten CDC ma­na­de väl­ja­re att tor­ka hän­der­na or­dent­ligt in­nan de han­te­rar röst­sed­lar­na så att in­te röst­nings­au­to­ma­ter­na ska­das av fuk­ten.

För de bå­da pre­si­dent­kan­di­da­ter­na be­stod val­da­gen av vän­tan. Pre­si­dent Trump till­bring­a­de da­gen i Vi­ta hu­set till­sam­mans med sin fa­milj, kam­panj­med­ar­be­ta­re och vice­pre­si­dent Mi­ke Pence, rap­por­te­rar BBC.

"Kom­mer skri­va histo­ria"

Joe Bi­den star­ta­de da­gen i sin hem­del­stat De­la­wa­re, där han på för­mid­da­gen fo­to­gra­fe­ra­des till­sam­mans med sin fa­milj un­der ett kyr­ko­be­sök i höst­so­len. Där be­sök­te Bi­den sin son Beaus grav.

Se­na­re be­gav han sig till fö­del­sesta­den Scran­ton i våg­mäs­tar­sta­ten Penn­syl­va­nia för ett för­sök i elf­te tim­men att säk­ra fler rös­ter för De­mo­kra­ter­na.

Ut­an­för en val­lo­kal i Scran­ton, Penn­syl­va­nia, möt­te TT:s ut­sän­da Ang­el Poplawski och Jo­an­ne Es­hel­man som sä­ger att de är bäs­ta vän­ner – trots att de rös­tat på oli­ka pre­si­dent­kan­di­da­ter.

Poplawski stöd­jer pre­si­dent Do­nald Trump.

– Han må va­ra li­te krass men jag gil­lar det han gjort för eko­no­min. Och dess­utom har jag va­rit re­pu­bli­kan i he­la mitt liv, be­rät­tar hon.

Es­hel­man dä­re­mot rös­ta­de på de­mo­kra­ten Joe Bi­den.

– Han är ju en poj­ke som kom­mer här­i­från. Och dess­utom vill jag ha nå­gon i Vi­ta hu­set som är oro­lig på grund av vi­ru­set. Jag är gam­mal, jag är i risk­grup­pen, sä­ger hon med ett skratt.

Re­kord­många för­tids­rös­ter

De all­ra förs­ta rös­ter­na för da­gen till­föll Bi­den. I lil­la Dix­vil­le Notch i del­sta­ten New Hampshi­re val­de fem in­vå­na­re en­häl­ligt att läg­ga si­na rös­ter på Bi­den strax ef­ter mid­natt, lo­kal tid.

Många rös­ter ha­de dock lagts re­dan fö­re val­da­gen. Re­kord­många ame­ri­ka­ner – när­ma­re 100 mil­jo­ner män­ni­skor – har för­tids­rös­tat i årets pan­de­mipräg­la­de pre­si­dent­val, en­ligt Flo­rid­a­pro­fes­sorn Mi­chael McDo­nalds US Elec­tions Pro­ject. Be­dö­ma­re spår att val­del­ta­gan­det kan bli det pro­cen­tu­ellt högs­ta se­dan 1908 – möj­ligt­vis det högs­ta nå­gon­sin.

Sva­ret på vem som går vin­nan­de ur den ödes­mät­ta­de stri­den kan dock kom­ma att drö­ja. På grund av det sto­ra an­ta­let för­tids­rös­ter kan det ta da­gar el­ler vec­kor in­nan det står klart vem som in­tar Vi­ta hu­set de kom­man­de fy­ra åren.

MIA HOLMBERG KARLS­SON/TT TI­NA MAG­NER­GÅRD BJERS/TT

 ?? FO­TO: DAMIAN DOVARGANES/ TT-AP ??
FO­TO: DAMIAN DOVARGANES/ TT-AP
 ?? FO­TO: DA­VID J. PHILLIP/TT-AP ?? uHur
gick det i nat­tens valt­hril­ler? Följ med li­ve­rap­por­te­ring­en på HBL.fi!
Plex­iglas, mun­skydd och hand­sprit ska hind­ra smit­ta vid val­lo­ka­len i Houston, Tex­as.
FO­TO: DA­VID J. PHILLIP/TT-AP uHur gick det i nat­tens valt­hril­ler? Följ med li­ve­rap­por­te­ring­en på HBL.fi! Plex­iglas, mun­skydd och hand­sprit ska hind­ra smit­ta vid val­lo­ka­len i Houston, Tex­as.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland