Hufvudstadsbladet

10 200

Den snab­ba smitt­sprid­ning­en på fle­ra håll i Sve­ri­ge, de öka­de döds­fal­len och det öka­de be­ho­vet av sjuk­hus­vård har lett till att tre svens­ka län får skärp­ta re­strik­tio­ner. Det be­ty­der att sju av tio svens­kar nu be­rörs av de så kal­la­de lo­ka­la all­män­na rå­den

- RI­CHARD NORDGREN ri­chard.nordgren@hbl.fi Sweden · Social Democratic Party of Austria · Swedish Social Democratic Party · Andrea Anders · Europe · Michael Rasmussen · Rasmussen · Charles Mathias, Jr. · Izmir · Twitter · Athens · Aegean Sea · Jönköping · Istanbul

nya fall av co­ro­na­smit­ta har rap­por­te­rats i Sve­ri­ge se­dan i fre­dags. Ock­så an­ta­let döds­fall ökar. Lo­ka­la re­strik­tio­ner in­förs i tre län för att stäv­ja smit­tan.

– Nu får det va­ra slut­fes­tat.

Det var stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfvens (So­ci­al­de­mo­kra­ter­na) bud­skap för­ra vec­kan. Natt­klub­bar­na i lan­det tol­ka­de re­strik­tio­ner­na som fan lä­ser bi­beln.

Då in­för­des skärp­ta re­strik­tio­ner för cir­ka hälf­ten av den svens­ka be­folk­ning­en.

– Lä­get är all­var­ligt, var tis­da­gens bud­skap från Löfven på en press­kon­fe­rens där han, so­ci­al­mi­nis­ter Le­na Hal­lengren (So­ci­al­de­mo­kra­ter­na) och Folk­hälso­myn­dig­he­tens ge­ne­ral­di­rek­tör Jo­han Carl­son be­rät­ta­de om att re­strik­tio­ner­na ut­ö­kas för att gäl­la för Öre­bros, Jön­kö­pings och Hal­lands län. Det be­ty­der att 70 pro­cent av svens­kar­na ska job­ba hem­i­från om möj­ligt, und­vi­ka köp­cent­rum och and­ra stäl­len där stör­re folk­sam­ling­ar kan upp­stå, hål­la di­stans och und­vi­ka att fes­ta och träf­fa and­ra än de när­mas­te inom fa­mil­jen. Allt för att mins­ka sprid­ning­en av co­ro­na­smit­tan. Ett tillägg är att re­strik­tio­ner­na för re­stau­rang­er skärps – fler än åt­ta per­so­ner ska in­te få sit­ta vid sam­ma bord.

– Nu mås­te al­la skär­pa sig. Nu be­hö­ver varen­da med­bor­ga­re ta sitt an­svar, sä­ger Löfven.

– Vi vet hur far­ligt det här är. Vi har näs­tan 6 000 män­ni­skor av­lid­na.

Smit­tan föl­jer Eu­ro­pa

– Det gäl­ler att be­grän­sa an­ta­let per­so­ner man kom­mer i kon­takt med till de i fa­mil­jen. Ska­pa in­te nya kon­takt­vä­gar och sprid­nings­vä­gar för smit­tan. Pri­va­ta fes­ter och sam­man­koms­ter hem­ma el­ler på ar­bets­plat­sen samt re­sor mås­te be­grän­sas or­dent­ligt om vi ska få stopp på den här ut­veck­ling­en, sä­ger stat­s­e­pi­de­mi­o­log An­ders Teg­nell på myn­dig­he­ter­nas ge­men­sam­ma press­kon­fe­rens som hålls näs­tan di­rekt ef­ter re­ge­ring­ens.

Teg­nell sä­ger att smit­tan i Sve­ri­ge föl­jer sam­ma ut­veck­ling som i öv­ri­ga Eu­ro­pa och att det in­te finns någon­ting som ta­lar för att smitt­sprid­ning­en stan­nar av på kort sikt.

– På det he­la ta­get har vi en ut­veck­ling som går åt fel håll på väl­digt många sätt, sä­ger han.

Tre län

Smit­tan ökar snabbt i syn­ner­het i Öre­bros län. In­ci­den­sta­let, an­ta­let smit­ta­de un­der en 14-da­gars­pe­ri­od, lig­ger på över 500 för Öre­bro, jäm­fört med drygt 270 i he­la lan­det. I Öre­bro steg de rap­por­te­ra­de fal­len på en vec­ka från 600 till 1 000. Främst drab­bas per­so­nal inom vår­den och om­sor­gen men smit­tans spreds ock­så på uni­ver­si­tet och fes­ter. Fle­ra av de smit­ta­de är yng­re. Men:

– Den ut­veck­ling som vi nu ser och som är sär­skilt all­var­lig är att vi ser fler äld­re smit­ta­de, sä­ger Gun­lög Rasmus­sen som är smitt­skyddslä­ka­re i Öre­bro.

Ock­så i Jön­kö­ping är ök­ning­en mar­kant. Mel­lan vec­ka 43 och 44 tre­dubb­la­des fal­len. En del har fått lind­ri­ga sym­tom me­dan and­ra blir svårt sju­ka, bland dem ock­så unga.

Än så länge vår­das 75 per­so­ner som har in­sjuk­nat i co­vid-19 på in­ten­siv­vårds­av­del­ning­ar run­tom i Sve­ri­ge.

– Inom öv­ri­ga av­del­ning­ar i vår­den ökar an­ta­let pa­ti­en­ter. 553 pa­ti­en­ter är in­lag­da, sä­ger Mat­hi­as Fred­riks­son, en­hets­chef vid So­ci­al­sty­rel­sen.

De skärp­ta re­strik­tio­ner­na är i kraft till den 24 no­vem­ber.

Inga krav på mun­skydd

Trots att fle­ra län­der har in­fört ob­li­ga­to­riskt mun­skydd och världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO re­kom­men­de­rar an­vänd­ning­en av dem är det in­te ak­tu­ellt i Sve­ri­ge, var­ken i kol­lek­tiv­tra­fi­ken el­ler i all­män­na lo­ka­ler. An­ders Teg­nell sä­ger att man hål­ler koll på lä­get och kan fat­ta ett be­slut om skyd­den snabbt men att det in­te är ak­tu­ellt nu. Det finns en­ligt Teg­nell inga så­da­na da­ta som skul­le över­ty­ga om att an­vänd­ning­en av mun­skydd skul­le hind­ra smitt­sprid­ning­en.

Me­ra peng­ar

Re­ge­ring­en skju­ter till me­ra peng­ar för tilläggs­kost­na­der för kom­mu­ner och re­gi­o­ner, och för test­nings­verk­sam­het. Kom­mu­ner­na och re­gi­o­ner­na får den störs­ta bi­ten i den ena tilläggs­bud­ge­ten när re­ge­ring­en skju­ter till drygt 960 mil­jo­ner eu­ro. I den and­ra tilläggs­bud­ge­ten av­sätts knappt 290 mil­jo­ner eu­ro för test­ning. Folk­hälso­myn­dig­he­tens Carl­son sä­ger att re­gi­o­ner­na mås­te öka test­ka­pa­ci­te­ten och smitt­spår­ning­en.

Döds­siff­ran sti­ger ef­ter det kraf­ti­ga jord­skalv som i fre­dags ska­ka­de tur­kis­ka Iz­mir. En­ligt lan­dets ka­ta­strof­myn­dig­het Afad har minst 105 per­so­ner om­kom­mit. Men fort­fa­ran­de grävs män­ni­skor fram vid liv ur spill­ror­na.

Skal­vet ha­de en mag­ni­tud på 7 och ra­se­ra­de fle­ra bygg­na­der i kust­sta­den Iz­mir, där rädd­nings­tjänst fort­satt sö­ker ef­ter ett okänt an­tal sak­na­de. Många av de dö­da har hit­tats i det värst drab­ba­de bo­stads­om­rå­det Bayrak­li med många hög­hus.

På tis­dags­mor­go­nen – 91 tim­mar ef­ter skal­vet – gräv­des en treå­rig flic­ka fram vid liv ur ras­mas­sor­na. Ju­bel ut­bröt på plat­sen ef­ter att flic­kan, som ha­de fast­nat i ett li­tet ut­rym­me mel­lan en spis och and­ra vit­va­ror, räd­dats.

”Vi har be­vitt­nat ett mi­ra­kel i den 91:a tim­men. Rädd­nings­ar­be­ta­re drog ut Ay­da vid liv. Vid si­dan av den sto­ra sorg vi ge­nom­le­ver har vi även den­na gläd­je”, skri­ver Iz­mirs borg­mäs­ta­re Tunc Soyer på Twit­ter.

På mån­da­gen räd­da­des en 14-årig samt en an­nan treå­rig flic­ka ef­ter att ha le­gat be­grav­da i ras­mas­sor i 58 re­spek­ti­ve 65 tim­mar.

Tu­sen­tals Iz­mir­bor so­ver nu i pro­vi­so­ris­ka tält­bo­stä­der som upp­rät­tats i sta­den. Skal­vet ska­da­de yt­ter­li­ga­re när­ma­re 1 000 per­so­ner, varav runt 150 fort­satt vår­das på sjuk­hus, och kän­des från Aten till Istan­bul. Två ton­å­ring­ar dog även på väg hem från sko­lan på gre­kis­ka Sa­mos, nä­ra skal­vets cent­rum i Ege­is­ka ha­vet.

 ?? FO­TO: AMIR NA­BI­ZA­DEH/LEHTIKUVA-AFP ?? Fullt hus i köp­cent­rum Sol­na i Stock­holm. En­ligt de skärp­ta all­män­na rå­den som gäl­ler för Stock­holm är det här en si­tu­a­tion som stock­hol­mar­na bor­de und­vi­ka för att mins­ka smitt­sprid­ning­en.
FO­TO: AMIR NA­BI­ZA­DEH/LEHTIKUVA-AFP Fullt hus i köp­cent­rum Sol­na i Stock­holm. En­ligt de skärp­ta all­män­na rå­den som gäl­ler för Stock­holm är det här en si­tu­a­tion som stock­hol­mar­na bor­de und­vi­ka för att mins­ka smitt­sprid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland