Hufvudstadsbladet

Ny vd för HRT ut­sågs ef­ter lott­drag­ning

Den 54-åri­ga Mi­ka Nykä­nen fick job­bet som vd för Fin­lands störs­ta ak­tör inom kol­lek­tiv­tra­fi­ken, Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik. Men ver­ka­de sam­lings­par­tis­tis­ka kraf­ter för att för­sö­ka få ho­nom vald?

- SO­FIA HOLMLUND so­fia.holmlund@hbl.fi

Det är in­te nå­got en­häl­ligt be­slut som lig­ger bakom va­let av ny vd för Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik (HRT). Sty­rel­sen, som har fjor­ton med­lem­mar, rös­ta­de på två oli­ka kan­di­da­ter. Re­sul­ta­tet i den slut­na om­röst­ning­en blev så jämnt att man be­höv­de ta till lott­drag­ning för att kun­na ut­se en ny vd.

”Va­let var in­te lätt, vil­ket man kun­de se på det jäm­na val­re­sul­ta­tet” kom­men­te­ra­de HRT:s vd Risto Raut­a­va (Saml) tis­dags­mor­go­nens sty­rel­se­mö­te i ett press­med­de­lan­de.

Job­bet är myc­ket vik­tigt, för HRT:s vd an­sva­rar för 1,5 mil­jo­ner in­vå­na­res kol­lek­tiv­tra­fik i hu­vud­stads­re­gi­o­nen. Mi­ka Nykä­nen kom­mer när­mast från pos­ten som ge­ne­ral­di­rek­tör på Ge­o­lo­gis­ka forsk­nings­cen­tra­len. Han har även en bak­grund inom Sam­lings­par­ti­et, bland an­nat som ord­fö­ran­de för Sam­lings­par­ti­ets ung­doms­för­bund och som riks­dags­sek­re­te­ra­re för par­ti­ets riks­dags­grupp.

I en ar­ti­kel i hel­gen påstod Helsingin Sa­no­mat att va­let av HRT-vd po­li­ti­se­ra­des på slut­sträc­kan. Or­sa­ken är att Nykä­nen en­ligt tid­ning­en fort­fa­ran­de står Sam­lings­par­ti­et nä­ra. En­ligt HS skul­le det ha va­rit frå­gan om en sam­lings­par­tis­tisk ope­ra­tion ledd av borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri (Saml) för att pla­ce­ra Nykä­nen på pos­ten in­nan vå­rens kom­mu­nal­val.

Ef­ter va­let kan näm­li­gen styr­ke­för­hål­lan­de­na i sty­rel­sen, där Sam­lings­par­ti­et nu har en ma­jo­ri­tet med fem sto­lar, för­änd­ras.

– En­ligt min upp­fatt­ning var det en del sa­ker som stäm­mer i Helsingin Sa­no­mats ar­ti­kel. Ut­i­från ser det här in­tres­sant ut om man tän­ker på om­stän­dig­he­ter­na, sä­ger Aman­da Pa­sa­nen, grön le­da­mot i HRT:s sty­rel­se.

Hen­nes par­ti är näst störst i sty­rel­sen. En­ligt Pa­sa­nen rös­ta­de de fy­ra grö­na med­lem­mar­na på mot­kan­di­da­ten Vil­le Lehmus­ko­ski. Han job­bar nu som vd för Helsing­fors stads tra­fik­af­färs­verk (HST). Det är HST som har an­svar för met­ron, spår­vag­nar­na och Sve­a­borgs­fär­jan i Helsing­fors.

Kristi­an Rehn­ström, som sit­ter på SFP:s en­da plats i HRT:s sty­rel­se, vill in­te sä­ga vil­ken kan­di­dat han rös­ta­de på.

– Det fanns de­fi­ni­tivt oli­ka åsik­ter mel­lan oli­ka grup­per och med­lem­mar i sty­rel­sen. Och de åsik­ter­na ven­ti­le­ra­de vi. Jag är glad att vi kun­nat väl­ja en ny vd, som jag stö­der fullt ut. Det är ir­re­le­vant hur jag rös­ta­de, sä­ger Rehn­ström som re­pre­sen­te­rar Van­da i sty­rel­sen.

"Sva­ret är nej"

I sep­tem­ber, när HRT:s sty­rel­se fat­ta­de be­slut om plat­san­non­sen, ingick ing­et krav på att de sö­kan­de mås­te ha er­fa­ren­het från en or­ga­ni­sa­tion inom kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Nå­got De grö­na dä­re­mot ha­de öns­kat.

Mi­ka Nykä­nen har en bak­grund inom Sam­lings­par­ti­et och ing­en er­fa­ren­het av ar­be­te i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Gick det po­li­tik i va­let av ho­nom? – Det du sä­ger stäm­mer om hans för­flut­na inom par­ti­et. Och det är gans­ka svårt att få den kom­pe­ten­sen (av kol­lek­tiv­tra­fik, red.anm.) in­nan man blir vd för HRT. Frå­gar du mig om det här var ett po­li­tiskt val så är sva­ret nej, det var det in­te. Inom sty­rel­sen dis­ku­te­ra­des det le­dar­skap och hur det tar sig ut­tryck hos de oli­ka kan­di­da­ter­na, sä­ger Rehn­ström.

En­ligt Rehn­ström är det nu vik­tigt att he­la sty­rel­sen stö­der den nya vd:n i hans jobb.

Aman­da Pa­sa­nen och hen­nes par­ti­kam­ra­ter an­såg dä­re­mot att Vil­le Lehmus­ko­ski ha­de haft den bäs­ta kom­bi­na­tio­nen av gott le­dar­skap och en brin­nan­de mo­ti­va­tion för att ut­veck­la kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

– Han ha­de kun­nat tack­la de ut­ma­ning­ar som HRT står in­för i och med co­ro­nakri­sen, kli­mat­må­len och för att gö­ra kol­lek­tiv­tra­fi­ken mer loc­kan­de i det rå­dan­de lä­get, sä­ger Pa­sa­nen.

Dä­re­mot me­nar hon att Nykä­nen har stor er­fa­ren­het av just le­dar­skap.

Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik käm­par med en svår eko­no­mi när mäng­den pas­sa­ge­ra­re mins­kat med 40 pro­cent un­der pan­de­min.

Väck­te kri­tik ti­di­ga­re

Borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri för­ne­kar att han skul­le ha haft nå­got att gö­ra med va­let av ny vd.

”Med han­den på hjär­tat kan jag sä­ga att jag in­te rört i det här med en lång käpp”, sa­de han till tid­ning­en i lör­dags.

Dä­re­mot tog han in­te ställ­ning till om må­hän­da Sam­lings­par­ti­et i Helsing­fors skul­le ha va­rit ak­ti­va i frå­gan.

”Det där kan jag in­te sva­ra va­re sig ja el­ler nej på”.

Ur­sprung­li­gen var det Va­paavu­o­ri som ut­nämn­de Mi­ka Nykä­nen till hans nu­va­ran­de post på Ge­o­lo­gis­ka forsk­nings­cen­tra­len. Va­paavu­o­ri var då nä­rings­mi­nis­ter i Alex­an­der Stubbs (Saml) re­ge­ring 2014.

Ut­näm­ning­en till ge­ne­ral­di­rek­tör på Ge­o­lo­gis­ka forsk­nings­cen­tra­len väck­te kri­tik för sex år se­dan. Då på­ta­la­des det att Nykä­nen, till skill­nad från fle­ra mot­kan­di­da­ter, sak­na­de er­fa­ren­het av chefs­jobb inom geo­lo­gi­bran­schen.

 ?? FO­TO: PRESS­BILD ?? Mi­ka Nykä­nen val­des till ny HRT-chef ge­nom lott­ning.
■
FO­TO: PRESS­BILD Mi­ka Nykä­nen val­des till ny HRT-chef ge­nom lott­ning. ■
 ?? FO­TO: BENJAMIN ILMONI/PRESS­BILD ?? – Det fanns oli­ka åsik­ter mel­lan
■ oli­ka grup­per och med­lem­mar i sty­rel­sen, sä­ger Kristi­an Rehn­ström (SFP) som sit­ter i HRT:s sty­rel­se.
FO­TO: BENJAMIN ILMONI/PRESS­BILD – Det fanns oli­ka åsik­ter mel­lan ■ oli­ka grup­per och med­lem­mar i sty­rel­sen, sä­ger Kristi­an Rehn­ström (SFP) som sit­ter i HRT:s sty­rel­se.
 ?? FO­TO: SALLA MERIKUKKA/PRESS­BILD ?? – Ut­i­från ser det här in­tres­sant
■ ut om man tän­ker på om­stän­dig­he­ter­na, sä­ger Aman­da Pa­sa­nen, grön le­da­mot i HRT:s sty­rel­se.
FO­TO: SALLA MERIKUKKA/PRESS­BILD – Ut­i­från ser det här in­tres­sant ■ ut om man tän­ker på om­stän­dig­he­ter­na, sä­ger Aman­da Pa­sa­nen, grön le­da­mot i HRT:s sty­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland