Hufvudstadsbladet

Fa­ger­holm top­par in­komst­lis­tan bland fond­pam­par­na

- MA­RIA GESTRIN-HAGNER ma­ria.gestrin-hagner@hbl.fi

Vd:ar­na i de fin­lands­svens­ka stif­tel­ser­na och fon­der­na le­der in­komst­li­gan bland fond­her­rar­na och da­mer­na. För vis­sa ger sty­rel­se­pos­ter stort klirr i kas­san, me­dan and­ras in­koms­ter i hu­vud­sak be­står av lön. – Jag skäms in­te för mi­na in­koms­ter. Jag har för­tjä­nat dem, sä­ger gla­da pen­sio­nä­ren och sty­rel­se­proff­set Kaj-Gustaf Bergh som klår al­la de nu­va­ran­de fond­top­par­na.

Gyl­len­bergs vd, Jan­ni­ca Fa­ger­holm, har de högs­ta in­koms­ter­na bland de fin­lands­svens­ka fond­top­par­na. Fa­ger­holm ha­de i fjol när­ma­re 477 000 i för­värv­sin­koms­ter, men vd-upp­dra­get på Gyl­len­berg står ba­ra för en del av sum­man. Be­ty­dan­de in­komst­käl­lor är vice ord­fö­ran­de­upp­dra­get i Sam­po, 140 000 eu­ro och Ke­sko som be­ta­lar 45 000 per år plus mö­tesar­vo­den.

På and­ra plats ef­ter Fa­ger­holm kom­mer Jus­si Lai­ti­nen, vd för Si­grid Ju­se­li­us stif­tel­se, med 471 000 eu­ro i för­värv­sin­koms­ter.

Fle­ra fin­lands­svens­ka fondvd:ar har för­värv­sin­koms­ter an­ting­en un­der el­ler över 300 000 eu­ro, till ex­em­pel Las­se Svens, skatt­mäs­ta­re för Stif­tel­sen för Åbo Aka­de­mi som ha­de näs­tan 340000 i för­värv­sin­koms­ter. Svens är sty­rel­se­ord­fö­ran­de

i Ak­tia, ett upp­drag som gav ho­nom 61 000. Från Ve­ri­tas där han är sty­rel­se­med­lem fick han 10 000 i ar­vo­de.

SLS re­do­vi­sar öp­pet för vd:ns lön

Svens­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pets vd Dag Wall­grens be­skatt­nings­ba­ra för­värv­sin­koms­ter upp­gick till 296 000 eu­ro. Lit­te­ra­tur­säll­ska­pet ska ha en eloge för sin öp­pen­het ef­tersom säll­ska­pet i mot­sats till de fles­ta and­ra fin­lands­svens­ka för­e­ning­ar­na och stif­tel­ser­na i sin års­be­rät­tel­se öp­pet re­do­vi­sar för vd:ns lön, 271 000 eu­ro.

Konst­sam­fun­dets vd Ste­fan Björk­man ha­de 2019 för­värv­sin­koms­ter på 333 000 eu­ro. Bå­de Björk­man och Wall­gren satt 2019 i Stock­manns sty­rel­se som be­ta­la­de sty­rel­se­ar­vo­de, 40 000 eu­ro per med­lem.

Kansli­che­fen för Svens­ka folk­sko­lans vän­ner Jo­han Au­ras för­värv­sin­koms­ter upp­gick i fjol till 261 000 eu­ro me­dan Gun Sand­berg-Wal­lin, vd för stif­tel­sen Bri­ta Ma­ria Renlunds Min­ne, ha­de för­värv­sin­koms­ter på 165 000 eu­ro i fjol.

Kul­tur­fon­dens vd, Sö­ren Lill­kungs för­värv­sin­koms­ter låg 2019 på 134 000 eu­ro. Ef­ter ho­nom kom­mer Tom Wes­ter­mark, vd för Har­ry Schau­mans stif­tel­se, 131 000 eu­ro i för­värv­sin­koms­ter och Folk­häl­sans vd Ge­org Hen­rik Wre­de som tjä­na­de 119 000 eu­ro i fjol.

Bergh casha­de to­talt in 941000

År 2019 var in­te Kaj-Gustaf Bergh som ti­di­ga­re år bru­ka­de top­pa in­komst­lis­tan över de fin­lands­svens­ka fond­che­fer­na vd för Konst­sam­fun­det. Bergh gick i pen­sion året in­nan. Men trots pen­sio­ne­ring­en går det ing­en nöd på Bergh eko­no­miskt. Ny­bliv­na pen­sio­nä­ren Bergh ha­de 450 000 eu­ro i för­värv­sin­koms­ter och än­nu furst­li­ga­re ka­pi­talin­koms­ter, 491 000, till­sam­mans 941 000 eu­ro.

– Jag ha­de många sty­rel­se­pos­ter i fjol. Det har jag all­tid haft. In­te ha­de jag sär­skilt hög lön från Konst­sam­fun­det då jag job­ba­de där, ut­an mer­par­ten av mi­na in­koms­ter kom från sty­rel­se­upp­drag, sä­ger Bergh.

Bergh räk­nar upp de bo­lags­sty­rel­ser som han 2019 lyf­te ar­vo­den från: Wärt­si­lä, Ra­mi­rent, det svens­ka börs­bo­la­get JM och Te­ch­no­po­lis.

Mer­par­ten av Berg­hs ka­pi­talin­koms­ter här­stam­ma­de 2019 från skogs­för­sälj­ning.

– Jag var de­lä­ga­re i ett döds­bo som sål­de skog i Por­ka­la, sä­ger Bergh som in­te alls ver­kar ir­ri­te­rad då HBL tar kon­takt och frå­gar om in­koms­ter­na.

– Jag vet att man i år kun­de ra­de­ra sitt namn från lis­tan. Men jag gjor­de det in­te. Om folk vill ve­ta så får de ve­ta. Jag skäms in­te för mi­na in­koms­ter, jag har för­tjä­nat dem, sä­ger han.

En an­nan pen­sio­när, som ti­di­ga­re bru­ka­de lig­ga högt på in­komst­lis­tan är Christof­fer Tax­ell som nu­me­ra in­te har kvar någ­ra tunga sty­rel­se­pos­ter, var­ken i fin­lands­svens­ka för­e­ning­ar el­ler i börs­bo­lag. Tax­ells för­värv­sin­koms­ter låg i fjol på knappt 355000 eu­ro. Mer­par­ten var pen­sions­in­koms­ter. Tax­ells pen­sions­in­koms­ter har dock ing­en kopp­ling till för­tro­en­de­upp­drag i all­män­nyt­ti­ga or­ga­ni­sa­tio­ner ef­tersom han ald­rig lyf­te ar­vo­den från de sto­ra fin­lands­svens­ka fon­der han var en­ga­ge­rad i: Konst­sam­fun­det, Stif­tel­sen för Åbo Aka­de­mi och SLS.

Kul­tur­fon­den har högs­ta ar­vo­det

Bland dem som sit­ter på sty­rel­se­ord­fö­ran­de­pos­ter i all­män­nyt­ti­ga fin­lands­svens­ka stif­tel­ser går in­koms­ter­na kraf­tigt isär. För många sty­rel­se­ord­fö­ran­de ut­gör lö­nen från ar­be­tet och and­ra för­värv­sin­koms­ter den hu­vud­sak­li­ga in­komst­käl­lan ef­tersom många för­e­ning­ar och stif­tel­ser in­te be­ta­lar er­sätt­ning till si­na för­tro­en­de­val­da. Men det finns ock­så all­män­nyt­ti­ga fin­lands­svens­ka or­ga­ni­sa­tio­ner där er­sätt­ning­en för ord­fö­ran­de­upp­dra­get är av sam­ma stor­leks­klass som i en bo­lags­sty­rel­se.

Per-Hen­rik Groop, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Sig­ne och Ane Gyl­len­bergs stif­tel­se, ha­de vis­ser­li­gen för­värv­sin­koms­ter på 395 000 eu­ro, men Gyl­len­bergs an­del av sum­man är ba­ra 12 000 eu­ro. Konst­sam­fun­dets sty­rel­se­ord­fö­ran­de Gun­vor Kron­man som är vd för Ha­na­hol­mens kul­tur­cent­rum, skat­ta­de för 194 000 i fjol, men in­te en cent kom från Konst­sam­fun­det, ef­tersom för­e­ning­en in­te er­sät­ter si­na för­tro­en­de­val­da.

Ad­vo­ka­ten Gi­se­la Knuts som är sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Stif­tel­sen för Åbo Aka­de­mi, ha­de 121 000 eu­ro i för­värv­sin­koms­ter och 106 000 i ka­pi­talin­koms­ter, to­talt, 227 000 eu­ro. Men ock­så Knuts skö­ter upp­dra­get en­bart för den go­da sa­kens skull ef­tersom ÅA-stif­tel­sen in­te hel­ler er­sät­ter si­na sty­rel­se­med­lem­mar.

Lob­by­is­ten Mar­cus Ran­ta­la tjä­na­de 200 000 eu­ro jämt. Ran­ta­la sit­ter på be­ty­del­se­ful­la fin­lands­svens­ka sty­rel­se­pos­ter, han är skatt­mäs­ta­re i Folk­häl­san och blev 2019 ny ord­fö­ran­de i stif­tel­sen Tre sme­der. Det tidskrä­van­de Folk­häl­san­upp­dra­get ger inga in­koms­ter, men nog Tre Sme­der som be­ta­lar sin ord­fö­ran­de 19 500 eu­ro och dess­utom 4 500 för att sit­ta i Ak­ti­as no­mi­ne­rings­kom­mit­té.

Pro­fes­sor Hen­rik Me­i­nan­der som är sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Svens­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pet är den en­da av SLS för­tro­en­de­val­da som har ett ar­vo­de­rat upp­drag. Me­i­nan­der ha­de i fjol 116 000 i för­värv­sin­koms­ter, varav 22 000 kom från SLS.

Lai­la An­ders­son är rek­tor för yr­kes­in­sti­tu­tet Prak­ticum och sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Bri­ta Ma­ria Renlunds stif­tel­se. Stif­tel­sen be­ta­lar sin ord­fö­ran­de 17 500 i års­ar­vo­de och dess­utom 400 per mö­te. Stif­tel­sen bru­kar ha fem el­ler sex sty­rel­se­mö­ten per år. An­ders­sons to­ta­la för­värv­sin­koms­ter upp­gick i fjol till 106 000 eu­ro.

Av de fin­lands­svens­ka all­män­nyt­ti­ga för­tro­en­de­upp­dra­gen är pos­ten som Kul­tur­fon­dens ord­fö­ran­de bäst be­tald, 33 000 per år. I fjol het­te Kul­tur­fon­dens ord­fö­ran­de Ste­fan Wal­lin. I bör­jan av året var han riks­dags­le­da­mot, men han ställ­de in­te upp i riks­dags­va­let, ut­an flyt­ta­de på vå­ren över till kon­sult­hu­set Milt­ton. Wal­lins to­ta­la för­värv­sin­koms­ter 2019 låg på 133 000 eu­ro.

Kul­tur­fon­dens de­le­ga­tions­ord­fö­ran­de Ann-Lu­i­se Ber­tell ha­de för­värv­sin­koms­ter på to­talt 65 000 varav fon­den stod för knappt 22 000 eu­ro.

En an­nan per­son som lik­som Ber­tell får en be­ty­dan­de del av si­na in­koms­ter via sitt för­tro­en­de­upp­drag är sty­rel­se­ord­fö­ran­den för Svens­ka Folk­sko­lans vän­ner, Wi­van Ny­gård-Fa­ge­rudd. Fa­ge­rudd ha­de för­värv­sin­koms­ter på drygt 34 000 varav 21 000 kom från SFV.

 ??  ??
 ?? FO­TON: HBL:S AR­KIV, GRAFIK: MI­KAEL BOBACKA ??
FO­TON: HBL:S AR­KIV, GRAFIK: MI­KAEL BOBACKA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland