Hufvudstadsbladet

Pos­ten be­ta­la­de högs­ta lö­nen av stats­bo­la­gen

Pos­ten be­ta­la­de ut en dryg mil­jon till ti­di­ga­re vd:n He­ik­ki Ma­li­nen i fjol. Ma­li­nen av­gick ef­ter kri­tik­stor­men som följ­de då hans lön blev of­fent­lig för ett år se­dan.

- FRED­RIK HÄGGMAN fred­rik.hagg­man@hbl.fi Business · Pontus Jansson · Posti Group · VR · OMX

Posti Group lig­ger i topp då man grans­kar lis­tan över vad de stat­li­ga bo­la­gen be­ta­lar i lön åt si­na högs­ta che­fer. Ti­di­ga­re vd:n He­ik­ki Ma­li­nen, som av­gick i ok­to­ber 2019, tjä­na­de 1,004 mil­jo­ner i för­värv­sin­komst un­der fjol­å­ret.

Ma­li­nen fick gå ef­ter att ha ham­nat i cent­rum för om­fat­tan­de kri­tik i sam­band med Pos­tens ned­skär­ning­ar un­der fjol­års­hös­ten. Sam­ti­digt som bo­la­get flyt­ta­de över si­na pa­ketsor­te­ra­re till ett mind­re för­del­ak­tigt kol­lek­tivav­tal blev det of­fent­ligt att Ma­li­nen fick näs­tan en mil­jon i lön, in­klu­si­ve bonu­sar.

I sam­band med upp­säg­ning­en med­de­la­de Posti att Ma­li­nen in­te får nå­got av­gångs­ve­der­lag. Han ska ha fått lön för yt­ter­li­ga­re sex må­na­der ef­ter av­gång­en. Ma­li­nen är nu­me­ra vd för Ou­to­kum­pu.

Näst bäst av­lö­nad av de sto­ra, helt stat­ligt äg­da bo­la­gens di­rek­tö­rer var VR–che­fen Rolf Jans­son. Han fick en lön på 557 190 eu­ro.

Över­lag lig­ger lö­ner­na i stor­leks­klas­sen 400 000–500 000 eu­ro.

Al­ko-vd:n Le­e­na Lai­ti­nen fick 442 229 eu­ro, Juk­ka Ru­u­su­nen, vd för stam­näts­bo­la­get Fingrid fick 485972 eu­ro och Ol­li Sa­re­ko­ski, vd för Ve­ikkaus, fick 393 085 eu­ro. Mer­ja Ylä-Ant­ti­la, vd för Yle, tjä­na­de 287 072 eu­ro.

Räk­nar man med de bo­lag i vil­ka sta­ten äger ma­jo­ri­te­ten av ak­ti­er­na, men in­te al­la, finns det fle­ra che­fer som kan täv­la med Ma­li­nens lön.

Bland an­nat fick For­tums vd Pek­ka Lund­mark drygt två mil­jo­ner i lön, me­dan Fin­nairs vd To­pi Man­ner fick 992 000. Bäg­ge bo­la­gen är lis­ta­de på Helsing­fors­bör­sen, men sta­ten äger strax över 50 pro­cent av ak­ti­er­na.

 ?? FO­TO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA ?? He­ik­ki Ma­li­nen, ti­di­ga­re vd för Posti, tjä­na­de en dryg mil­jon i lön i fjol.
FO­TO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA He­ik­ki Ma­li­nen, ti­di­ga­re vd för Posti, tjä­na­de en dryg mil­jon i lön i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland