Hufvudstadsbladet

Va­ri­e­ran­de lön bland kom­mun­di­rek­tö­rer

Det är många fak­to­rer som på­ver­kar kom­mun­di­rek­tö­rer­nas lö­ner. För­u­tom kom­mu­nens stor­lek kan det ock­så hand­la om när man har till­trätt tjäns­ten.

- SO­FIE FOGDE/SPT MI­KAEL SJÖ­VALL/SPT Business · Mika · Helsinki · Helsingfors · Tampere

Stads­di­rek­tö­rer i sto­ra stä­der får i re­gel hög­re lön än kom­mun­di­rek­tö­rer. Och ju stör­re stad, desto hög­re lön. Det här be­ty­der att stads­di­rek­tö­rer­nas lö­ner va­ri­e­rar myc­ket run­tom i lan­det.

I no­vem­ber 2019 var me­del­ta­let för en stads­di­rek­törs to­talin­komst 10 050 eu­ro. Mot­sva­ran­de för kom­mun­di­rek­tö­rer var 7 214. Det fram­kom­mer av Kom­mun­ar­bets­gi­var­nas sta­tistik.

– Lö­ner­na be­stäms an­ting­en av kom­mun­sty­rel­sen el­ler kom­mun­full­mäk­ti­ge, be­ro­en­de på lo­ka­la be­stäm­mel­ser, sä­ger Mi­ka Ju­u­ti­nen, forsk­nings­chef vid Kom­mun­ar­bets­gi­var­na.

En­ligt Ju­u­ti­nen ba­se­rar sig lö­ner­na på ett di­rek­törs­av­tal, men kan ock­så på­ver­kas av in­di­vi­du­el­la av­tal och hur pass krä­van­de ar­be­tet är.

Ju­u­ti­nen sä­ger att kom­mun- och stads­di­rek­tö­rer­nas lö­ner är hö­ga inom kom­mun­sek­torn. Men en­ligt ho­nom är det skäl att kom­ma ihåg att di­rek­tö­rer­nas lö­ner in­te nöd­vän­digt­vis är de högs­ta inom en kom­mun.

– På vis­sa stäl­len kan sko­lans rek­tor el­ler över­läka­rens lö­ner till och med va­ra hög­re. Och om man jäm­för med en or­ga­ni­sa­tion av sam­ma stor­lek i den pri­va­ta sek­torn kan kom­mun­di­rek­tö­rer­nas lö­ner an­ses va­ra lå­ga.

Hälf­ten nöj­da med lö­nen

Ma­ri­an­ne Peko­la-Sjö­blom, forsk­nings­chef vid Kom­mun­för­bun­det, tar in­te ställ­ning till om kom­mun­di­rek­tö­rer­nas lö­ner är skä­li­ga, men hon hän­vi­sar till en en­kät­un­der­sök­ning som för­bun­det ut­för­de vå­ren 2018.

– Hälf­ten av kom­mun­di­rek­tö­rer­na upp­lev­de att ar­bets­mäng­den mot­sva­ra­de lö­nen. Dä­re­mot var 36 pro­cent in­te av sam­ma åsikt, sä­ger Peko­la-Sjö­blom.

En­ligt Peko­la-Sjö­blom av­görs lö­nen ut­i­från kom­mu­nens stor­lek, men ock­så lä­ge och image kan på­ver­ka.

– Hur länge kom­mun­di­rek­tö­ren in­ne­haft tjäns­ten på­ver­kar ock­så lö­nen. En ny di­rek­tör har bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att för­hand­la om en bätt­re lön. Vis­sa kom­mu­ner kan ock­så va­ra vil­li­ga att be­ta­la hög­re lön om de är ute ef­ter en spe­ci­ell sorts di­rek­tör, sä­ger Peko­la-Sjö­blom.

Hon fram­hål­ler ock­så att sex kom­mu­ner har borg­mäs­ta­re i stäl­let för di­rek­tör. Det in­ne­bär att borg­mäs­ta­ren är för­tro­en­de­vald i kom­mu­nen och ord­fö­ran­de för kom­mun­sty­rel­sen. Hen kan väl­jas högst för full­mäk­ti­ges man­dat­tid. Kom­mu­ner­na är Helsing­fors, Tam­mer­fors, Bir­ka­la, Tus­by, Kärkö­lä och Pu­o­lan­ka.

Skill­na­der inom land­ska­pen

Kom­mun­di­rek­tö­rer­nas lö­ner va­ri­e­rar myc­ket ock­så inom land­ska­pen.

– I Ny­land finns kom­mu­ner i många oli­ka stor­le­kar, och där­för är ock­så lö­ner­na mer va­ri­e­ran­de där än i till ex­em­pel Ös­ter­bot­ten där kom­mu­ner­na kanske är mer likar­ta­de.

I och med so­ci­al- och häl­so­vårds­re­for­men kom­mer dess­utom kom­mun­di­rek­tö­rer­nas ar­be­te att för­änd­ras, och till och med bli än­nu mer krä­van­de.

– Det va­ri­e­rar för­stås mel­lan kom­mu­ner­na, men det blir ab­so­lut in­te lät­ta­re, sä­ger Peko­la-Sjö­blom.

– Det kom­mer ske en för­änd­ring, men det är svårt att sä­ga hur­dan. Här finns det även re­gi­o­na­la skill­na­der – i vis­sa om­rå­den har man i prin­cip re­dan ut­fört re­for­men. Hur som helst kom­mer le­dar­na ha en nyc­kel­roll i för­änd­ring­en, sä­ger Ju­u­ti­nen.

 ?? FO­TO: NIKLAS TALLQVIST ?? Gran­kul­la stads­di­rek­tör Christof­fer Ma­sar tjä­na­de 137000 eu­ro i fjol.
FO­TO: NIKLAS TALLQVIST Gran­kul­la stads­di­rek­tör Christof­fer Ma­sar tjä­na­de 137000 eu­ro i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland