Hufvudstadsbladet

Vas­taa­mos äga­re tjä­na­de mil­jo­ner då bo­la­get sål­des i fjol

- HBL Business · Helsingfors · Helsinki

Fa­mil­jen Ta­pio, som äg­de hös­tens mest omdis­ku­te­ra­de fö­re­tag Vas­taa­mo, blev mil­jo­nä­rer se­nast i fjol då de sål­de sin an­del i bo­la­get för ett år se­dan. Det fram­kom­mer av skat­te­lis­tor­na som pub­li­ce­ra­des på tis­da­gen.

Vas­taa­mos ti­di­ga­re vd Vil­le Ta­pio skat­ta­de un­der fjol­å­ret för 3 371 086 eu­ro i ka­pi­talin­komst och 74 271 i för­värv­sin­täkt. Ta­pio fick gå från tjäns­ten för li­te över en vec­ka se­dan, då det fram­kom att tu­sen­tals pa­ti­ent­jour­na­ler läckt från bo­la­get ef­ter en hac­ke­r­at­tack.

Hans för­äld­rar, Ni­na och Pert­tu Ta­pio, skat­ta­de en­ligt Yle för ka­pi­talin­koms­ter på 1 267 769 re­spek­ti­ve 1 182 738 eu­ro.

För­ra vec­kan rap­por­te­ra­des att Helsing­fors tings­rätt har fryst näs­tan 10 mil­jo­ner eu­ro av fa­mil­je­med­lem­mar­nas egen­dom, som en till­fäl­lig sä­ker­hets­åt­gärd.

Vas­taa­mo grun­da­des 2008 av mor och son Ta­pio. Ni­na är psy­ko­te­ra­peut och Vil­le var på den ti­den pro­gram­me­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland