Hufvudstadsbladet

Wiklöf top­par in­komst­lis­tan på Åland

Överst i den åländs­ka skat­te­top­pen är alltjämt An­ders Wiklöf. Det vi­sar de skat­te­upp­gif­ter som pub­li­ce­ra­des på tis­da­gen.

- SPT

Mång­mil­jo­nä­ren och fö­re­ta­ga­ren An­ders Wiklöf har dra­git ifrån yt­ter­li­ga­re. Skill­na­den mel­lan hans to­talin­komst och list­två­an, skepps­re­da­ren Ben Lun­dqvist, är näs­tan 3 mil­jo­ner eu­ro, vil­ket kan jäm­fö­ras med knap­pa 2,3 mil­jo­ner 2018.

An­ders Wiklöfs för­värv­sin­koms­ter lan­da­de i fjol på 1251797 eu­ro, och ka­pi­talin­koms­ter­na på 4 160 983 eu­ro. Han be­ta­la­de strax över 2 mil­jo­ner eu­ro i skatt.

Skepps­re­da­ren Ben Lun­dqvist re­do­vi­sa­de sam­ma år en lön på knappt 600 000 eu­ro och ka­pi­talin­koms­ter på knappt 1,9 mil­jo­ner eu­ro. Han be­ta­la­de drygt 920 000 eu­ro i skatt i fjol.

Trygg­ve Eriks­son, vd för den fa­mil­jeäg­da in­du­stri­kon­cer­nen Eriks­son Ca­pi­tal, ha­de en to­talin­komst på 1,46 mil­jo­ner eu­ro och be­ta­la­de cir­ka 438 000 eu­ro i skatt.

Skepps­re­da­ren Dick Lun­dqvists to­talin­komst var 912 000 eu­ro och han be­ta­la­de cir­ka 320 000 eu­ro i skatt. Årets åländs­ka ny­kom­ling och dol­dis Björn To­vebrink tjä­na­de 754 000 eu­ro och be­ta­la­de kring 250 000 eu­ro i skatt.

Den högst pla­ce­ra­de kvin­nan i skat­te­top­pen är Fe­jas vd Elin­da Fred­man. Hon är på sjun­de plats, med en to­talin­komst på 567000 eu­ro och 188 000 i be­tal­da skat­ter.

En­ligt det åländs­ka skat­te­ver­ket har 29 ålän­ning­ar i år bett myn­dig­he­ter­na hem­lig­hål­la de­ras in­koms­ter.

 ?? FO­TO: JO­A­KIM
HOLMSTRÖM/SPT-NYA ÅLAND ?? ■ An­ders Wiklöf tjä­na­de över 5,4 mil­jo­ner eu­ro i fjol.
FO­TO: JO­A­KIM HOLMSTRÖM/SPT-NYA ÅLAND ■ An­ders Wiklöf tjä­na­de över 5,4 mil­jo­ner eu­ro i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland