Hufvudstadsbladet

Skat­te­be­ta­lar­na är sam­hälls­hjäl­tar – där­för pub­li­ce­rar HBL de­ras namn

Vi går mot ett mer slu­tet sam­häl­le vi­sar skatte­da­gen, men det finns än­nu inga håll­ba­ra mo­ti­ve­ring­ar till det.

- SU­SAN­NA LANDOR su­san­na.landor@hbl.fi Finland · European Union

HBL pub­li­ce­rar i dag nam­nen på de fin­län­da­re som tjä­na­de all­ra mest i fjol. Lis­tan be­rät­tar än­då in­te nöd­vän­digt­vis he­la san­ning­en, för på den finns ba­ra de pri­vat­per­so­ner som valt att va­ra helt öpp­na med si­na skat­te­upp­gif­ter.

När­ma­re 5 000 fin­län­da­re vill dä­re­mot att de­ras namn stryks från den lis­ta över högin­komst­ta­ga­re som skatte­myn­dig­he­ter­na bru­kar för­se me­di­er­na med var­je år. Lis­tan upp­tar dem som tjä­nar mer än 100 000 eu­ro per år. To­talt bru­kar det hand­la om cir­ka 70 000 namn, även om de fles­ta me­di­er pub­li­ce­rar ba­ra en del av dem.

Tu­sen­tals med­bor­ga­re vill allt­så nu döl­ja vad de tjä­nar. En del hän­vi­sar till häl­so­skäl och sä­ker­hets­ris­ker, and­ra till den av­und­sju­ka som lätt drab­bar den som skyl­tar med sin för­mö­gen­het.

Visst kan man ha för­stå­el­se för en öns­kan om sä­ker­hets­åt­gär­der i en värld där vi ba­ra allt­för väl vet vad hac­ka­re och and­ra brotts­ling­ar kan åstad­kom­ma. Men att HBL pub­li­ce­rar skat­te­upp­gif­ter­na hand­lar i grun­den om vil­ken sorts sam­häl­le vi vill ha, och vil­ka vär­de­ring­ar vi vill käm­pa för att upp­rätt­hål­la.

I Fin­land och Nor­den tar vi all­var­ligt på ytt­ran­de­fri­he­ten och of­fent­lig­hets­prin­ci­pen. Bå­da är grund­bul­tar i ett öp­pet och trans­pa­rent sam­häl­le, ett sam­häl­le där vi tror på att öp­pen­he­ten i sin tur fö­re­byg­ger kor­rup­tion, my­gel, miss­tänk­sam­het, oviss­het och orätt­vi­sor.

Of­fent­lig­hets­prin­ci­pen om­fat­tar ock­så vå­ra skat­te­upp­gif­ter. Vem som helst kan kol­la upp vad gran­nen och and­ra skat­te­be­ta­la­re bi­drar med, från po­li­tis­ka makt­ha­va­re och mäk­ti­ga fö­re­tags­le­da­re till sjuk­vår­da­re och konst­nä­rer. Vi be­hö­ver in­te spe­ku­le­ra el­ler gis­sa oss fram, ut­an kan grun­da dis­kus­sio­nen om lö­ner och in­koms­ter på fak­ta.

På sam­ma gång be­hö­ver vi för­stå att de upp­gif­ter som HBL och and­ra me­di­er pub­li­ce­rar kan va­ra brist­fäl­li­ga. De sä­ger till ex­em­pel ing­et om in­koms­ter som be­skat­tas ut­om­lands, om vinstut­del­ning på ak­ti­er, skat­te­fria re­a­li­sa­tions­vins­ter el­ler and­ra av­drag som på­ver­kar den be­skatt­nings­ba­ra in­koms­ten. I den me­ning­en ris­ke­rar en lis­ta över högin­komst­ta­ga­re bli yt­ter­li­ga­re skev, ef­tersom me­di­er­na in­te har till­gång till he­la bil­den. Men jour­na­li­sti­ken strä­var ef­ter san­ning, och det vik­ti­ga or­det här är strä­van. Där­för är det ock­så vik­tigt för me­di­er­na att för­sö­ka ana­ly­se­ra dju­pa­re än en namn­lis­ta för att kun­na ge en bre­da­re bild av det eko­no­mis­ka lä­get.

I slutän­dan hand­lar skat­te­upp­gif­ter­na om hur vi ska fi­nan­si­e­ra en ge­men­sam var­dag så att vi kan er­bju­da al­la som bor här ett dräg­ligt liv.

Vi som har en li­te bätt­re lön mås­te täc­ka upp för dem som har en li­te säm­re lön, el­ler ing­en alls, för att få ek­va­tio­nen att gå ihop. Det är så väl­färds­sam­häl­let fun­ge­rar. Ut­an go­da skat­te­be­ta­la­re skul­le Fin­land – vi al­la – va­ra be­tyd­ligt fat­ti­ga­re; På ser­vice, på möj­lig­he­ter, på fram­tid.

Vå­ra skat­te­peng­ar ga­ran­te­rar att fin­län­dar­na har till­gång till dag­vård, sjuk­vård, ut­bild­ning, mat, rent vat­ten, bo­en­de, na­tu­roch kul­turupp­le­vel­ser; från Ra­dio Ve­gas ny­he­ter och Noux na­tio­nal­park till Odes bib­li­o­tek, Sve­a­borgs­fär­jan och all­män rätts­hjälp, även om vi ald­rig per­son­li­gen skul­le ha an­vänd­ning för tjäns­ter­na.

Yle har för­res­ten, tack va­re si­na skat­te­fi­nan­si­e­ra­de musk­ler, med­de­lat att man kom­mer att för­sö­ka ta re­da på vil­ka högin­komst­ta­ga­re skatte­myn­dig­he­ter­na har stru­kit från årets lis­ta. Bo­la­get kom­mer än­då att pub­li­ce­ra en­bart nam­nen på per­so­ner vars års­in­koms­ter över­sti­ger en mil­jon eu­ro.

Yle an­ser att de här per­so­ner­nas sam­häl­le­li­ga be­ty­del­se är så vik­tig att en pub­li­ce­ring väger tyng­re än pri­vat­per­so­nens öns­ke­mål om att hål­las ut­an­för of­fent­lig­he­ten.

Ju­ri­diskt ska för­fa­ran­det prö­vas i för­valt­nings­rät­ten ef­tersom fle­ra me­di­e­fö­re­tag har be­svä­rat sig över skatte­myn­dig­he­ter­nas tolk­ning av EU:s lag­stift­ning om data­skydd.

Öp­pen­hets­prin­ci­pen bor­de va­ra en he­ders­sak för den som hål­ler de­mo­kra­tins flag­ga högt. Hur skat­te­ka­kan fi­nan­sie­ras och för­de­las an­går oss al­la. Mer än nå­gon­sin be­hö­ver vårt land ar­bets­ta­ga­re som bi­drar till den ge­men­sam­ma kas­san. Ju bätt­re skat­te­be­ta­la­re vi är, desto stol­ta­re bor­de vi kun­na va­ra.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland