Hufvudstadsbladet

Ma­rin: Nu­va­ran­de åt­gär­der räc­ker – tills vi­da­re

- SPT Finland · Cheech Marin

Trots att de nu­va­ran­de co­ro­na­åt­gär­der­na upp­skat­tas va­ra till­räck­li­ga står re­ge­ring­en i full be­red­skap, och är re­do att fort sam­las och se över hel­he­ten ifall lan­dets co­ro­nalä­ge för­säm­ras.

Om­kring två tim­mar ef­ter att re­ge­ring­en sam­lats till för­hand­ling­ar i Stän­der­hu­set läm­na­de mi­nist­rar­na bygg­na­den. Någ­ra be­slut fat­ta­des in­te un­der tis­da­gens för­hand­ling­ar, men det var in­te hel­ler pla­ne­rat, sa­de stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) då hon läm­na­de Stän­der­hu­set.

Ma­rin be­kräf­ta­de att re­ge­ring­en än­nu in­te har fått nå­gon in­for­ma­tion om när ett co­ro­na­vac­cin kun­de fin­nas till hands i Fin­land.

Re­ge­ring­en fick un­der tis­da­gen en upp­da­te­ring av ex­per­ter om det epi­de­mi­o­lo­gis­ka lä­get i Fin­land. Sam­ti­digt dis­ku­te­ra­des om de nu­va­ran­de re­kom­men­da­tio­ner­na och åt­gär­der­na är till­räck­li­ga.

– Uppskatt­ning­en i dag var att de nu­va­ran­de åt­gär­der­na är till­räck­li­ga, men om lä­get för­säm­ras så är det själv­klart att re­ge­ring­en fort sam­las och ser över hel­he­ten.

Utö­ver det epi­de­mi­o­lo­gis­ka lä­get fick re­ge­ring­en un­der tis­da­gen ock­så hö­ra de en­skil­da mi­ni­ste­ri­er­nas syn på om ex­i­ste­ran­de co­ro­na­lag­stift­ning, ex­em­pel­vis be­träf­fan­de lätt­na­der i kon­kurslag­stift­ning­en, be­hövs än­nu ef­ter års­skif­tet.

Om nya la­gar ska stif­tas el­ler ex­i­ste­ran­de co­ro­na­re­la­te­ra­de la­gar för­läng­as så mås­te be­slut om det en­ligt Ma­rin fat­tas se­nast i mit­ten av de­cem­ber, på grund av riks­da­gens ju­lup­pe­håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland