Hufvudstadsbladet

Be­sked om ny ut­red­ning drö­jer

-

Ett be­sked om huruvi­da den för­lis­ta pas­sa­ge­rar­fär­jan Esto­ni­as vrak ska un­der­sö­kas på nytt ef­ter upp­täck­ten av ett nytt hål i far­ty­gets skrov kom­mer att drö­ja till näs­ta år, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio Ekot.

I en do­ku­men­tär­se­rie på tv i sep­tem­ber kom upp­gif­ter om ett stort hål i Esto­ni­as skrov, och nya krav res­tes på att vra­ket be­hö­ver un­der­sö­kas. I ok­to­ber of­fent­lig­gjor­des se­dan upp­täck­ten av yt­ter­li­ga­re ett hål i skro­vet.

Men ett be­slut om en ny un­der­sök­ning drö­jer.

– Det blir in­te i år, det blir ef­ter års­skif­tet ti­di­gast som jag kan tän­ka mej nu, sä­ger svens­ka Sta­tens ha­ve­ri­kom­mis­sions (SHK) ut­re­da­re Jör­gen Za­chau till ra­di­on.

– Det är allt­så tre myn­dig­he­ter som ska gö­ra si­na ar­bets­upp­gif­ter i det här ären­det och kom­ma fram till någon­ting.

SHK sam­ar­be­tar med myn­dig­he­ter i Fin­land och Est­land för att in­ven­te­ra vil­ka upp­gif­ter som kan va­ra vär­da att un­der­sö­ka när­ma­re.TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland