Hufvudstadsbladet

Helsing­fors för­be­re­der stort bygg­pro­jekt vid järn­vägs­sta­tio­nen

- AN­NA SVARTSTRÖM an­na.svart­strom@hbl.fi Crime · Helsinki · Helsingfors · Tampere · Finland

Helsing­forspo­li­sen be­gär att den 16-åring som miss­tänks för dråp i Helsing­fors ska häk­tas. Han är ock­så miss­tänkt för dråp- och rån­för­sök för en må­nad se­dan i Tam­mer­fors, men släpp­tes ur häk­tet ba­ra en vec­ka in­nan kniv­hugg­ning­en i Vall­gård.

Det var på lör­dags­nat­ten som en man kniv­höggs ut­an­för en mat­af­fär i Vall­gård i Helsing­fors. Man­nen, född 2001, dog av si­na ska­dor på sjuk­hus.

En 16-åring an­hölls, och Helsing­forspo­li­sen be­gär nu ho­nom häk­tad. Häkt­nings­för­hand­ling­ar­na hålls på ons­dag för­mid­dag.

Ock­så en 14-åring är en­ligt po­li­sen miss­tänkt. Helsing­forspo­li­sen har i ett ti­digt ske­de ta­lat om åt­minsto­ne yt­ter­li­ga­re en per­son som ut­reds, men vill in­te gå in på de­tal­jer.

Det har vi­sat sig att 16-åring­en ock­så är miss­tänkt för dråp­för­sök och rån­för­sök som sked­de i Tam­mer­fors för en må­nad se­dan.

Av tings­rät­tens hand­ling­ar fram­går att han häk­ta­des på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för brot­ten. Vid en ny be­hand­ling av häkt­nings­ä­ren­det drygt två vec­kor se­na­re släpp­tes han än­då, och be­la­des i stäl­let med re­se­för­bud. Ett re­se­för­bud kan hand­la om för­bud att läm­na en be­stämd ort el­ler om­rå­de.

En vec­ka se­na­re sked­de kniv­hugg­ning­en i Helsing­fors som led­de till en per­sons död.

MTV3 var först med upp­gif­ter­na om 16-åring­ens ti­di­ga­re häkt­ning.

När all­var­li­ga brotts­miss­tan­kar rik­tas mot en vux­en är det van­li­ga att per­so­nen hålls häk­tad fram till rät­te­gång.

Svå­ra fall för myn­dig­he­ter­na

Pek­ka He­ik­ki­nen, som är po­lis­in­spek­tör vid Po­lis­sty­rel­sen och ar­be­tar med brotts­före­byg­gan­de, på­min­ner än­då om att det en­ligt la­gen mås­te fin­nas vägan­de skäl för att häk­ta en per­son un­der 18 år – el­ler hål­la den­na fort­satt häk­tad.

I stäl­let kopp­las so­ci­al­myn­dig­he­ter och barn­skyd­det in.

Ål­ders­grän­sen för straff­rätts­ligt an­svar går vid 15 år i Fin­land. Det be­ty­der att po­li­sen in­te kan an­hål­la per­so­ner yng­re än det – som den miss­tänk­ta 14-åring­en – och att straff in­te hel­ler ut­döms.

I la­gen finns ett starkt skydd för vad som an­ses va­ra bar­nets bäs­ta, som än­då tid­vis är en ut­ma­ning för po­li­sen en­ligt He­ik­ki­nen.

– Många för­un­der­sök­nings­le­da­re, och ock­så barn­skydds­myn­dig­he­ter, ställs in­för svå­ra och krä­van­de si­tu­a­tio­ner. Man kun­de frå­ga sig om det skul­le va­ra bar­nets bäs­ta att po­li­sen kun­de rik­ta tvångs­me­del ock­så mot min­derå­ri­ga, sä­ger han. Ett tvångs­me­del är just häkt­ning. En­ligt He­ik­ki­nen häng­er frå­gan ihop med en dis­kus­sion om vil­ken straff­myn­dig­hets­ål­der som är den bäs­ta. Han be­to­nar än­då att det är nå­got för lag­stif­tar­na, in­te po­li­sen, att av­gö­ra.

He­ik­ki­nen sä­ger att fal­let i Vall­gård får var och varan­nan att stan­na upp, men ock­så att det är lätt att va­ra ef­ter­klok. Be­slut fat­tas ut­i­från den in­for­ma­tion som finns i ett visst lä­ge.

I höst har det rap­por­te­rats om fle­ra all­var­li­ga vålds­brott där de miss­tänk­ta gär­nings­män­nen är unga.

Pek­ka He­ik­ki­nen sä­ger att det trots allt hand­lar om en­skil­da fall och att han in­te ser att det skul­le va­ra frå­gan om ett stör­re trend­brott.

Han lyf­ter fram att den all­ra störs­ta de­len av ung­do­mar­na är myc­ket sköt­sam­ma.

– Det är någ­ra pro­cent som av en el­ler an­nan an­led­ning ham­nar ut­an­för sam­häl­let, sä­ger han.

Vålds­be­nä­gen­het och ut­satt­het går dess­utom of­ta i arv över ge­ne­ra­tio­ner. Ut­ma­ning­en är att bry­ta spi­ra­len.

Po­li­sen är en­ligt He­ik­ki­nen sär­skilt in­tres­se­rad av att med fö­re­byg­gan­de verk­sam­het nå de 5–10 pro­cent som är på grän­sen att dras in i kri­mi­na­li­tet. Det ar­be­tet skul­le det en­ligt ho­nom gär­na fin­nas mer re­sur­ser för.

Om­rå­det fram­för Helsing­fors järn­vägs­sta­tion vän­tas va­ra en stor grop i tre år, en­ligt nu­va­ran­de pla­ner.

Bygg­pro­jek­tet Kron­bro­ar­na in­ne­bär sto­ra till­fäl­li­ga om­ställ­ning­ar i Helsing­fors ab­so­lu­ta stads­kär­na. Pro­jek­tet ska för­bin­da cent­rum med De­gerö ge­nom en 10 kilo­me­ter lång spår­vagns­lin­je mel­lan Järn­vägs­sta­tio­nen och De­gerö, via Hag­näs, Hög­hol­men och Fis­ke­ham­nen.

Kron­bron, den längs­ta av de tre bro­ar­na som be­hövs, blir med en längd på 1 200 me­ter Fin­lands längs­ta bro.

Spår­vagns­lin­jens änd­håll­plats i cent­rum byggs vid järn­vägs­sta­tio­nen. Den ex­ak­ta plat­sen för änd­håll­plat­sen är än­nu in­te be­stämd, men pla­ne­ring­en är i full gång. En­ligt nu­va­ran­de plan ska byg­get äga rum 2023–2025.

Or­sa­ken till att det tar så lång tid är att sta­den i sam­ma ve­va vill gö­ra re­no­ve­ring­ar av Sta­tions­tun­neln, byggd 1966–67, och met­rosta­tio­nen, som bygg­des 1983.

”Då järn­vä­gen är klar kom­mer det att bli lät­ta­re att ta sig till stan. Sam­ti­digt står det klart att sto­ra bygg­pro­jekt i cent­rum all­tid för med sig nack­de­lar. Nu ska en grop grä­vas vid ett av Fin­lands all­ra liv­li­gas­te över­gångs­stäl­len”, sä­ger Lau­ri Hän­ni­nen som är kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ra­re för Kron­bro­ar­na-pro­jek­tet, i ett press­med­de­lan­de.

In­vol­ve­rar fö­re­ta­ga­re

Brunns­ga­tan gräv­des se­nast upp 1967. Den gång­en var stads­bor­na in­te in­vol­ve­ra­de i byg­get, men den här gång­en ska fö­re­ta­gar­na kring tor­get råd­frå­gas in­nan de slut­li­ga pla­ner­na spi­kas.

Ut­vär­de­ring­en av pla­ner­na sker i två ske­den.

Först jäm­för sta­den ge­nom si­mu­la­tio­ner hur oli­ka byg­gar­range­mang in­ver­kar på tra­fi­ken, kost­na­der­na och ar­be­tets tids­an­språk. Re­sul­ta­tet kom­mer se­na­re i höst.

I det and­ra ske­det vi­sas re­sul­ta­ten upp för om­rå­dets fö­re­ta­ga­re, som ock­så in­klu­de­ras i pla­ne­ring­en.

Järn­vägs­sta­tio­nen pas­se­ras var­je dag av 250 000 fot­gäng­a­re. Det ska va­ra möj­ligt att rö­ra sig till fots på om­rå­det un­der he­la bygg­ti­den.

Be­slu­tet om var änd­håll­plat­sen byggs och hur byg­get ska ge­nom­fö­ras för att mi­ni­me­ra nack­de­lar­na fat­tas näs­ta år. Byg­get av spår­vagns­lin­jen från cent­rum till De­gerö in­leds näs­ta år och vän­tas va­ra klart 2026.

 ?? FO­TO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ?? Helsing­forspo­li­sen med­de­lar att den be­gär att den 16-åring som miss­tänks för dråp i Vall­gård i Helsing­fors häk­tas.
■
FO­TO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA Helsing­forspo­li­sen med­de­lar att den be­gär att den 16-åring som miss­tänks för dråp i Vall­gård i Helsing­fors häk­tas. ■
 ?? FO­TO: CONSTANTIN GRUNBERG/HELSING­FORS STADSMUSEU­M ?? Så här såg det ut då Brunns­ga­tan
■ gräv­des upp i sam­band med byg­get av Sta­tions­tun­neln 1967.
FO­TO: CONSTANTIN GRUNBERG/HELSING­FORS STADSMUSEU­M Så här såg det ut då Brunns­ga­tan ■ gräv­des upp i sam­band med byg­get av Sta­tions­tun­neln 1967.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland