Hufvudstadsbladet

Mi­ka Nykä­nen

- Business · Mika · Helsinki · Helsingfors · Finland · National Coalition Party · Helsinki Regional Transport Authority

● Ny vd för Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik (HRT).

● Han er­sät­ter den nu­va­ran­de vd:n Su­vi Riht­ni­e­mi som går i pen­sion.

● HRT har hand om kol­lek­tiv­tra­fi­ken i nio kom­mu­ner: Helsing­fors, Es­bo, Gran­kul­la, Ker­vo, Kyrkslätt, Sib­bo, Sjun­deå, Tus­by och Van­da.

● För­valt­nings­ma­gis­tern Mi­ka Nykä­nen job­bar just nu som ge­ne­ral­di­rek­tör för Ge­o­lo­gis­ka forsk­nings­cen­tra­len.

● Han har ti­di­ga­re job­bat som chef på Tek­no­lo­gi­in­du­strin och för Re­de­ri­er­na i Fin­land.

● Nykä­nen har även en bak­grund inom Sam­lings­par­ti­et.

● Ur­sprung­li­gen sök­te 26 per­so­ner job­bet som vd för HRT, men en av kan­di­da­ter­na åter­tog sin an­sö­kan.

● I den topp­trio som HRT:s sty­rel­se in­ter­vju­a­de för vd-job­bet ingick Mi­ka Nykä­nen, Vil­le Lehmus­ko­ski och Pek­ka Möttö.

● Lehmus­ko­ski är vd för Helsing­fors stads tra­fik­af­färs­verk me­dan Möttö är vd för Kyy­ti Group.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland