Hufvudstadsbladet

Falskt ryk­te om att elev bar kniv i Matt­li­den

- HBL Crime · Incidents · Twitter

Ryk­ten om att en elev skul­le ha ett egg­va­pen med sig till sko­lan, fick po­li­sen att på tis­da­gen ryc­ka ut till Matt­li­dens skol­cent­rum i Es­bo. Upp­gif­ter­na vi­sa­de sig in­te stäm­ma, men po­li­sen dis­ku­te­ra­de med ele­ver för att re­da ut ett munt­ligt bråk.

Po­li­sen i Väst­ra Ny­land skrev på Twit­ter att man på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen var på plats vid Matt­li­dens skol­cent­rum i Es­bo. Ryk­ten gjor­de gäl­lan­de att en elev haft ett egg­va­pen med sig till sko­lan.

Po­li­sen be­to­nar att de upp­gif­ter­na in­te stäm­mer. I stäl­let hand­lar det om ett munt­ligt gräl mel­lan två ele­ver. Po­li­ser­na re­der upp sa­ken med de unga och per­so­nal.

Matt­li­dens sko­la har drygt 700 ele­ver i års­kurs 1–9.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland