Hufvudstadsbladet

Det blå skif­tet

- Elections · Politics · Republican Party (United States)

● Det sce­na­rio där Re­pu­bli­ka­ner­na först ser ut att ha för­språng i nyc­kel­sta­ter, då re­pu­bli­kans­ka väl­ja­re i stör­re ut­sträck­ning rös­tar i val­lo­kal, men se­dan tap­par när för­tids­rös­ter­na till­kom­mer då de ten­de­rar att be­stå främst av de­mo­kratrös­ter, kal­las “det blå skif­tet”. Det, i kom­bi­na­tion med en ut­dra­gen röst­räk­ning, kan spe­la i hän­der­na på dem som vill må­la ut va­let som ”rig­gat” och ifrå­ga­sät­ta den sto­ra mäng­den för­tids­rös­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland