Hufvudstadsbladet

Ex­em­pel på ji­ha­dis­tisk ter­ror i Eu­ro­pa

- Käl­la: Ny­hets­by­rån AFP Crime · Terrorism · Disasters · Incidents · Europe · Muhammad · Nice · Paris · Strasbourg · France · Berlin · United Kingdom · London · Jack London · Manchester · Barcelona · Sedan · Wayne Bridge

Se­dan 2015 har ett an­tal terror­dåd med ji­ha­dis­tis­ka, el­ler miss­tänkt ji­ha­dis­tis­ka, mo­tiv ge­nom­förts i Eu­ro­pa. Här någ­ra av dem: ● Den frans­ke lä­ra­ren Samu­el Pa­ty mör­da­des bru­talt den 16 ok­to­ber i år i en Pa­ris­för­ort ef­ter att ha vi­sat ka­ri­ka­tyr­teck­ning­ar av pro­fe­ten Mu­ham­med un­der en lek­tion om ytt­ran­de­fri­het.

● I ok­to­ber mör­da­des ock­så tre per­so­ner med kniv i en kyr­ka i den frans­ka sta­den Nice.

● I ja­nu­a­ri 2015 dö­da­de två brö­der som svu­rit tro­het till ter­rornät­ver­ket al-Qai­da tolv per­so­ner vid re­dak­tio­nen för det sa­ti­ris­ka ma­ga­si­net Char­lie Heb­do i Pa­ris.

● I no­vem­ber sam­ma år dö­da­des to­talt 130 per­so­ner i skjut­ning­ar och bom­bat­tac­ker i Pa­ris, bland an­nat vid kon­sert­lo­ka­len Ba­taclan.

● Året där­på plöj­de en man i last­bil in i en folk­mas­sa i Nice på na­tio­nal­da­gen den 14 ju­li och dö­da­de 86 per­so­ner.

● 2018 dö­da­de en man som svu­rit tro­het till terrorgrup­pen IS fem per­so­ner på en jul­mark­nad i sta­den Stras­bourg i Frank­ri­ke.

● 2016 dö­da­des 32 män­ni­skor i oli­ka dåd i Bel­gi­ens hu­vud­stad Brys­sel med om­nejd. Bland an­nat at­tac­ke­ra­des en flyg­plats och en tun­nel­ba­nesta­tion, och IS häv­da­de sig stå bakom.

● Sam­ma år kör­de en man i last­bil på per­so­ner vid en jul­mark­nad i Tysklands hu­vud­stad Ber­lin, och tolv per­so­ner dö­da­des. IS häv­da­de an­svar för då­det.

● Stor­bri­tan­ni­en drab­ba­des 2017 av fle­ra dåd som IS tog på sig.

● I mars 2017 dö­da­des fem fot­gäng­a­re på Lon­don's West­mins­ter Bridge när en man i bil kör­de på dem. Man­nen kniv­högg se­dan en po­lis till döds.

● I maj sam­ma år dö­da­des 22 per­so­ner vid en pop­kon­sert i Man­ches­ter av en bomb.

● En må­nad se­na­re kör­de tre gär­nings­män i en mi­ni­buss på män­ni­skor i Lon­don in­nan de gick till at­tack med kni­var. Åt­ta män­ni­skor dö­da­des.

● 2017 dö­da­des ock­så 14 per­so­ner när de blev påkör­da av en man i bil i spans­ka Bar­ce­lo­na. Man­nen dö­da­de se­dan yt­ter­li­ga­re en man.

● Någ­ra tim­mar se­na­re kör­des fot­gäng­a­re, varav en se­na­re dog, på av en bil i sta­den Cam­brils sö­der om Bar­ce­lo­na. IS sa­de sig stå bakom hän­del­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland