Hufvudstadsbladet

Re­ak­tor i drift vid om­stritt kärn­kraft­verk

- TT-AFP Nuclear Power · Politics · Energy · Industries · Belarus · Alexander Lukashenko · Lithuania · European Union · Twitter · Vilnius

Belarus har an­slu­tit den förs­ta re­ak­torn i lan­dets rysk­bygg­da kärn­kraft­verk i till lan­dets el­nät. Det är yt­ter­li­ga­re en sak som re­tar upp de bal­tis­ka grann­län­der­na.

En­ligt Belarus re­ge­ring kopp­la­des re­ak­torn in på el­nä­tet på tis­da­gen. Den kon­tro­ver­si­el­le pre­si­den­ten Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko, som vill mins­ka lan­dets im­port av ener­gi, har lyft fram kärn­kraft­ver­ket som ett ”ge­nom­brott in i fram­ti­den”.

Ver­kets bå­da re­ak­to­rer, i hu­vud­sak bygg­da med hjälp av rys­ka lån, är en­ligt re­ge­ring­en tänk­ta att på sikt för­se Belarus med en tred­je­del av lan­dets ener­gi­be­hov.

I Li­tau­en är mi­ner­na mind­re munt­ra. Där är oron stor för sä­ker­he­ten – in­te minst för att ver­ket lig­ger ba­ra två mil från grän­sen till EU-lan­det Li­tau­en.

I Vil­ni­us har ut­ri­kesmi­nis­ter Li­nas Lin­ke­vici­us skarpt kri­ti­se­rat pro­jek­tet och skri­ver på Twit­ter att EU och det in­ter­na­tio­nel­la sam­fun­det kan ”helt en­kelt in­te fort­sät­ta va­ra lik­gil­ti­ga in­för en så­dan cy­nisk okun­nig­het”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland