Hufvudstadsbladet

Kan man li­ta på Pos­ten?

- ANN-CATRIN WECKSTRÖM Helsing­fors Banking · Naoto Kan

POS­TEN Den 1 sep­tem­ber skul­le jag be­ta­la tand­läkar­be­sö­ket, men se, mitt bank­kort fun­ge­ra­de in­te. Lyck­ligt­vis låg min banks kon­tor i när­he­ten där det upp­da­ga­des att kor­tet gått ut i au­gusti och att ban­ken be­ställt och skic­kat ett nytt kort re­dan i slu­tet av ju­li tilli­ka med den nya ko­den i ett skilt ku­vert. Jag ring­de Pos­tens te­le­fon­num­mer för re­kla­ma­tio­ner, kö­a­de cir­ka 20 mi­nu­ter för att få be­tjä­ning på svens­ka som ut­lo­vats av te­le­fon­sva­ra­ren.

När den kon­kre­ta be­tjä­ning­en se­dan kom var svens­kan bort­glömd. Och sva­ret jag fick: Pos­ten tar in­te an­svar för bort­kom­na brev! Jaså, vem tar då an­svar? Det hand­la­de in­te om van­li­ga brev, ut­an för­sän­del­ser med ban­kens lo­go på ku­ver­tet. De här två för­sän­del­ser­na har till dags da­to in­te dykt upp på min hem­a­dress. Jag lev­de på kon­tan­ter en dryg vec­ka (vil­ken tur att jag bor i hu­vud­sta­den där det fort­fa­ran­de finns bank­kon­tor man kan lyf­ta peng­ar i!) in­nan det nya kor­tet och ko­den se­dan kun­de av­häm­tas på bank­kon­to­ret. Nå­gon vec­ka se­na­re bör­ja­de jag vän­ta på mitt nya nyc­kel­tals­kort från sam­ma bank, men ing­et kort dök upp. Jag gick till bank­kon­to­ret igen och det vi­sa­de sig att nyc­kel­tals­kor­tet skic­kats re­dan i slu­tet av ju­ni.

Tre vik­ti­ga post­för­sän­del­ser från min bank har inom lop­pet av li­ka många må­na­der kom­mit bort ge­nom Pos­ten, som allt­så in­te tar an­svar. De svensk­språ­ki­ga adres­ser­na kan in­te va­ra för­kla­ring­en ef­tersom tid­skrif­ter, HBL:s och någ­ra and­ra fak­tu­ror samt adres­se­rad re­klam kom­mer fram.

Tilläg­gas kan att brev jag sänt för­sed­da med det ex­tra plus­mär­ket be­vis­li­gen för­svin­ner mel­lan post­lå­dan och adres­sa­ten. Kun­den be­ta­lar ex­tra, men tjäns­ten ute­blir.

Kan jag få en för­kla­ring, Pos­ten?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland