Hufvudstadsbladet

Så av­görs ISL

- TT Sports · Tokyo · London

● ISL, In­ter­na­tio­nal swim­ming le­a­gue, är en lag­täv­ling med tio lag. Den av­görs i kort ba­na (25-me­ters­bas­säng). Var­je lag in­ne­hål­ler 32 sim­ma­re, 16 da­mer och 16 her­rar.

● Fy­ra lag del­tar i var­je match som på­går över två da­gar med in­di­vi­du­el­la lopp, lag­kap­per och "skins-ga­mes", ut­slag­nings­lopp där sim­ma­re slås ut ef­ter var­je lopp tills en vin­na­re ko­ras. Två sim­ma­re från var­je lag del­tar i lop­pen och vin­ner po­äng till sitt lag ef­ter pla­ce­ring.

● To­talt tio mat­cher av­görs i grundse­ri­en (16 ok­to­ber–10 no­vem­ber), var­je lag går fy­ra mat­cher. De åt­ta bäs­ta la­gen går till se­mi­fi­nal (14–16 no­vem­ber) och där­i­från de fy­ra bäs­ta till fi­nal (21–22 no­vem­ber).

● La­gen som del­tar är Ener­gy Stan­dard, Ca­li Con­dors, LA Cur­rent, NY Brea­kers, Aqua Cen­tu­ri­ons, DC Tri­dent, To­kyo Frog Kings, To­ron­to Ti­tans, Iron och Lon­don Ro­ar. Jen­na Lauk­ka­nen och Ida Hulk­ko är med i la­get Iron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland