Hufvudstadsbladet

Fis krä­ver svar av Lil­le­ham­mer se­nast tors­dag

- TT-NTB

Se­nast tors­dag krä­ver det in­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det (Fis) svar om huruvi­da Lil­le­ham­mer kan ord­na världs­cu­pen i längd­ski­dor i de­cem­ber, skri­ver Netta­vi­sen.

Det nors­ka skid­för­bun­det vän­tar i sin tur på svar från myn­dig­he­ter­na gäl­lan­de för­sla­get till co­ro­na­re­gel­verk. För­sla­get på re­gel­ver­ket, som läm­na­des till Folk­häl­so­in­sti­tu­tet (FHI) för en och en halv vec­ka se­dan, in­ne­bär bland an­nat en om­fat­tan­de tes­t­ap­pa­rat. Pla­nen är att världs­cu­pen ska av­gö­ras i Lil­le­ham­mer den 4–6 de­cem­ber

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland