Hufvudstadsbladet

Nors­ka stjär­nan: ”Tänk­te att det in­te stäm­mer”

- TT-NTB Norway · Austria

Den nors­ka al­pin­stjär­nan Alek­san­der Aa­modt Kil­de trod­de in­te att det var sant när han fick ve­ta att han tes­tats po­si­tivt för co­vid-19. Testet gjor­des när han kom hem till Nor­ge ef­ter världs­cupp­re­miä­ren i Ös­ter­ri­ke den 21 ok­to­ber.

– Jag tänk­te di­rekt att ”det här stäm­mer in­te”, och att jag ba­ra be­höv­de gö­ra yt­ter­li­ga­re ett test för att få be­kräf­tat att jag var ne­ga­tiv. Sym­to­men kom in­te för­rän tre–fy­ra da­gar se­na­re, sä­ger Alek­san­der Aa­modt Kil­de på tis­da­gens di­gi­ta­la press­kon­fe­rens.

– Det är det som gör det så läs­kigt. Det är väl­digt många som går runt med smit­ta där ute ut­an att ve­ta om det.

Fjol­å­rets to­ta­la världs­cup­vin­na­re har va­rit iso­le­rad i tio da­gar, och har in­te kun­nat gö­ra myc­ket un­der ti­den. Han vet än­nu in­te om det på­ver­kat for­men.

– Det har va­rit trå­kigt. Att in­te kun­na gå ut ge­nom dör­ren är tuf­fa­re än man kan tro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland