Hufvudstadsbladet

Täv­lings­in­struk­tio­ner för öpp­na fin­lands­svens­ka mäs­ter­ska­pen i ro­ma­nin­led­ning

- Helsinki · Helsingfors

● Skriv in­led­nings­me­ning­en till en i öv­rigt oskri­ven ro­man.

● In­led­nings­me­ning­en kan va­ra hur lång el­ler hur kort som helst, men mås­te ut­gö­ras av en en­da me­ning.

● Skic­ka din ro­ma­nin­led­ning samt kon­tak­tin­for­ma­tion till kul­tur@hbl.fi, el­ler till HBL Kul­tur (Mäs­ter­ska­pen i ro­ma­nin­led­ning), Pb 217, 00101 Helsing­fors.

● Se­nast den 20 no­vem­ber kl. 13 vill vi ha din ro­ma­nin­led­ning. Max ett bi­drag per per­son.

● HBL:s ur­valsju­ry be­står av för­fat­ta­ren Han­ne­le Mi­kae­la Ta­i­vas­sa­lo, lit­te­ra­tur­re­dak­tör Pia Ing­ström och kul­tur­chef Fred­rik Sonck. De kom­mer att väl­ja ut 5–10 fi­na­lis­ter som pub­li­ce­ras ano­nymt i tid­ning­en och på HBL.fi den 25 no­vem­ber.

● Där­ef­ter kan al­la HBL-lä­sa­re rös­ta på sin fa­vo­rit på HBL.fi.

● Vin­na­ren till­kän­na­ges fre­da­gen den 4 de­cem­ber på Bok­ström, det vir­tu­el­la lit­te­ra­tu­re­ve­ne­mang­et som ord­nas av Svens­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pet i sam­ar­be­te med HBL.

● Förs­ta pris är en pre­nu­me­ra­tion på HBL365 i 6 må­na­der samt ett bok­pa­ket från Bok­sa­long­en, and­ra pris är HBL365 i 3 må­na­der samt bok­pa­ket och tred­je pris är HBL365 i 3 må­na­der.

● Ock­så för­tjänst­ful­la bi­drag som in­te går till fi­nal kan kom­ma att pub­li­ce­ras.

● Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland