Hufvudstadsbladet

Melin­da Karko­la

- Helsinki · Helsingfors · Agatha Christie · And Then There Were None · Julie Christie · Tove Jansson

● Ål­der: 20 år (21 i no­vem­ber).

● Fa­milj: Två yng­re syst­rar, för­äld­rar.

● He­m­ort: Es­bo, bor nu med en kom­pis i Helsing­fors.

● Gör: Stu­de­rar me­di­cin för and­ra året.

● Mu­sik­in­tres­se: Sjung­er so­lo­sång, äls­kar mu­si­ka­ler.

● Lä­ser just nu: Och så var de ba­ra en av Agat­ha Christie. Pap­pan och ha­vet av Tove Jans­son står i kö och dags­tid­ning­ar på nä­tet.

● Fa­vo­ritäm­ne i sko­lan: Ma­te­ma­tik i grund­sko­lan, ke­mi i gym­na­si­et. Min mor­mor var mat­te­lä­ra­re, hon bru­kar sä­ga att vi ärvt ma­te­ma­tik­ge­nen så jag har all­tid haft lätt för det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland