Hufvudstadsbladet

Nya ti­der

- GÖREL

Vem be­härs­kar i dag kons­ten att ste­no­gra­fe­ra? San­no­likt var­ken du el­ler jag men min da­tor är ovän­tat duk­tig på att au­tokor­ri­ge­ra. Re­sul­ta­tet blir ty­värr of­ta då att den nya tex­ten knappt går att för­stå.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland