Hufvudstadsbladet

Folk­ting­et ord­nar hem­ma­fest via tv:n

- HBL Celebrations

Folk­ting­et fi­rar svens­ka da­gen i tra­di­tio­nell still med ut­del­ning­en av för­tjänst­me­dal­jer och stor fest på Svens­ka Te­a­tern fre­da­gen den 6 no­vem­ber. En vä­sent­lig skill­nad finns än­då i år – fest­lig­he­ter­na hålls ut­an publik på grund av co­ro­na­pan­de­min. I stäl­let ström­mas de via webb­si­dan svenska­vec­kan.fi där al­la kan föl­ja med pro­gram­met.

Ut­del­ning av för­tjänst­me­dal­jer bör­jar kloc­kan 13. För­u­tom pris­regn ut­lo­vas det tal och mu­sik.

På kväl­len sänds Folk­ting­ets sto­ra svens­ka da­gen-fest på Yle Fem och Yle Are­nan kloc­kan 19.55–22. Tan­ken är att al­la fi­rar hem­ma hos sig. Man får gär­na klä sig fest­ligt, häll upp ett glas dric­ka och fi­ra till­sam­mans, men på di­stans. För att ska­pa en käns­la av ge­men­skap får del­ta­gar­na gär­na de­la si­na fest­bil­der på so­ci­a­la me­di­er med hash­tag­gen #sven­ska­da­gen el­ler #folk­ting­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland