Hufvudstadsbladet

Helsing­fors sju­der av svens­ka he­la vec­kan

Svens­ka vec­kan är i full gång med pro­gram på svens­ka i mu­se­er, kul­tur­hus, bib­li­o­tek och vir­tu­ellt i oli­ka ka­na­ler. Det ord­nas för­fat­tarin­ter­vju­er, guid­ning­ar, kon­ser­ter och en spökvand­ring i Kro­no­ha­gen.

- HBL Helsinki · Helsingfors · David Villa · Instagram · Pontus Jansson · Nora, Sweden · Petter · Paul Tobias · Stieg Larsson · Tove Jansson · The Academic Bookstore · Kjell Westö · Tom Green · Vuosaari Library

I Helsing­fors stadsmuseu­m på­går ut­ställ­ning­en Smak­bi­tar från Helsing­fors där be­sö­kar­na kan dy­ka ner i Helsing­fors för­flut­na, på många stäl­len kan man upp­le­va sta­dens för­flut­na med al­la sin­nen.

I Nord­sjö bib­li­o­tek sam­ta­lar bib­li­o­te­ka­ri­en To­bi­as Lars­son med fö­re det­ta Nord­sjö­bon och för­fat­ta­ren Jo­han­na Holmström om hen­nes böc­ker och te­a­ter­pjä­ser i dag kloc­kan 18.

I Vil­la Ha­gasund kan man gö­ra en tids­re­sa till 1960-ta­let. Där på­går en ut­ställ­ning med Is­mo Hölttös fo­to­gra­fi­er med ele­ment som var ty­pis­ka på 60-ta­let, från biku­pe­fri­sy­rer och Ma­ri­mek­ko-klän­ning­ar till skinn­knut­tar och nya bil­mo­del­ler. Tors­da­gen den 5 no­vem­ber ord­nas en guid­ning på svens­ka i mu­se­et på Man­ner­heim­vä­gen 13 B kloc­kan 17, fritt in­trä­de.

Kro­no­ha­gen är den älds­ta stads­de­len i Helsing­fors cent­rum. Fre­da­gen den 6 no­vem­ber kan man del­ta i en spökvand­ring mel­lan en rad vik­ti­ga of­fent­li­ga bygg­na­der i cent­rum, såsom Rid­dar­hu­set, Fins­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pets hus, fle­ra mi­ni­ste­ri­er och sko­lor samt det älds­ta bo­stads­hu­set av trä i Helsing­fors in­nerstad, Sprut­mäs­ta­rens gård. Vand­ring­en star­tar kloc­kan 17 från Helsing­fors stadsmuseu­m på Alex­an­ders­ga­tan 16, det finns en­dast tolv plat­ser.

Ham, Helsin­ki Art Mu­se­um, sän­der li­ve på Instagram på svens­ka da­gen, då man kloc­kan 16.30 vi­sar upp ett par av si­na mest äls­ka­de sam­lings­verk, näm­li­gen Tove Jans­sons fres­ker Fest på lan­det och Fest i stan från 1947. Tui­ja Maija Pi­i­ro­nen be­rät­tar hur Tove Jans­son ska­pa­de de sto­ra konst­ver­ken un­der ef­ter­krigs­ti­den.

Va­paavu­o­ri i webb­ka­nal

Helsing­fors stad upp­märk­sam­mar svens­ka da­gen med ett eget pro­gram på Helsing­fors­ka­na­len kloc­kan 13. Pro­gram­met in­leds med en häls­ning från Helsing­fors borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri, och som pro­gram­le­da­re fun­ge­rar borg­mäs­ta­rens spe­ci­al­råd­gi­va­re Lot­ta Backlund.

Helsing­fors är lan­dets störs­ta ar­bets­gi­va­re på svens­ka med över 2000 svensk­språ­ki­ga an­ställ­da. I sänd­ning­en del­tar en del av dem, bland and­ra över­läka­ren No­ra Gro­ten­felt vid Dals co­ro­na­häl­so­sta­tion, ung­doms­le­da­ren An­ki Her­lin vid ung­doms­går­den i Gårds­bac­ka och lek­torn i histo­ria och sam­hälls­lä­ra Pet­ter Wal­le­ni­us vid grund­sko­lan Nor­sen. Det bjuds ock­så på sam­tal om Helsing­fors­slang och svens­ka orts­namn i Helsing­fors.

På Aka­de­mis­ka bok­han­deln fi­rar man svens­ka da­gen med svensk­språ­ki­ga för­fat­ta­re. Från kloc­kan 16 och fram­åt kan man träf­fa bland and­ra Fred­rik Sonck, Mar­cus Ro­senlund, Kjell We­stö, Ju­ha It­ko­nen, Jo­han­na Holmström och Mi­chae­la von Kügel­gen då de pra­tar om si­na ny­as­te böc­ker.

Klubb­kväl­lar i Nord­sjö

I Nord­hu­set i Nord­sjö ord­nas det två kväl­lar med Klubb Ank­damm un­der vec­kan. På fre­dag kväll sam­ta­lar pro­gram­le­da­ren Bet­ti­na Såg­bom med Pirk­ko Man­no­la om hen­nes liv och kar­riär på svens­ka. Mel­lan var­ven fram­för Man­no­la sång­er som va­rit be­ty­del­se­ful­la för hen­ne un­der ac­kom­pan­je­mang av drag­spelsar­tis­ten Pek­ka Pen­tikä­i­nen. Klubb­kväl­len bör­jar kloc­kan 19 och bil­jet­ter­na kos­tar 15/12 eu­ro.

Lör­da­gen den 7 no­vem­ber upp­trä­der Crimson Pe­ak & Green Light District i Klubb Ank­damm kloc­kan 19. Bil­jet­ter­na kos­tar 15/8 eu­ro

Crimson Pe­aks förs­ta sing­el Mountain­si­de vann ti­teln Årets fin­lands­svens­ka låt 2018. Ban­dets ny­as­te sing­el Come Ali­ve från maj 2019 har hyl­lats i ra­di­on. Green Light District är en ener­gisk hip­hop­grupp från Helsing­fors, som blan­dar elektro­nis­ka och or­ga­nis­ka ele­ment. Ban­det släp­per sin de­but-EP än­nu un­der 2020.

 ?? FO­TO: JU­HA JERNVALL/HELSING­FORS STADSMUSEU­M ?? Val­borg är den kar­ne­val vi skul­le vil­ja fi­ra ock­så den 6 no­vem­ber, men det lo­ka­la väd­ret tillå­ter in­te finklän­ning och hög­klac­kat i par­ken nu. Den här bil­den ur Helsing­fors stads­mu­seums sam­ling­ar är ta­gen un­der val­borgs­fi­ran­det ut­an­för Svens­ka Te­a­tern på ti­digt 1960-tal. I Vil­la Ha­gasund på­går en fo­tout­ställ­ning med fo­kus på just 60-ta­let, och där ord­nas en guid­ning på svens­ka på tors­dag.
FO­TO: JU­HA JERNVALL/HELSING­FORS STADSMUSEU­M Val­borg är den kar­ne­val vi skul­le vil­ja fi­ra ock­så den 6 no­vem­ber, men det lo­ka­la väd­ret tillå­ter in­te finklän­ning och hög­klac­kat i par­ken nu. Den här bil­den ur Helsing­fors stads­mu­seums sam­ling­ar är ta­gen un­der val­borgs­fi­ran­det ut­an­för Svens­ka Te­a­tern på ti­digt 1960-tal. I Vil­la Ha­gasund på­går en fo­tout­ställ­ning med fo­kus på just 60-ta­let, och där ord­nas en guid­ning på svens­ka på tors­dag.
 ?? FO­TO: MOSTP­HO­TOS ?? Folk­ting­et upp­ma­nar oss att hö­ja ett glas för svens­kan i Fin­land hem­ma på fre­dag kväll.
FO­TO: MOSTP­HO­TOS Folk­ting­et upp­ma­nar oss att hö­ja ett glas för svens­kan i Fin­land hem­ma på fre­dag kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland