Hufvudstadsbladet

Svenskt pro­gram i Borgå­sko­lor

- HBL Instagram

Frå­ge­spor­ter, pys­sel, film­fö­re­vis­ning­ar och and­ra vir­tu­el­la pro­gram står på sche­mat när två­språ­ki­ga mark­nads­fö­rings­stu­de­ran­de från yr­kes­hög­sko­lan Haa­ga-He­li­as en­het i Borgå upp­märk­sam­mar svens­ka vec­kan. De rik­tar sitt te­ma­pro­gram till en rad skol­klas­ser i främst fins­ka sko­lor i Borgå. I mån­dags fick ele­ver i sjun­de klass del­ta i en vir­tu­ell Finn­kamp där man för­e­na­de svens­ka med sport och på tis­da­gen fick dag­hems­barn del­ta i en pys­sel­klubb på di­stans, me­dan åt­ton­de­klas­sar­na fick spe­la mo­bil­spel och sva­ra på frå­gor om svens­ka da­gen.

I dag ord­nas spök­bio för stu­de­ran­de vid Lin­nan­ko­sken lu­kio, där det bjuds på film och frå­ge­sport. På tors­dag kan unga vux­na del­ta i vir­tu­alä­ven­ty­ret Fin­lands­svensk ra­ce, som på­går på Instagram kloc­kan 16–19, gå­tor­na fo­ku­se­rar på Borgå och det fin­lands­svens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland