Hufvudstadsbladet

Te­a­ter och för­fatt­ar­be­sök för barn i Eke­näs

- HBL Entertainment · Theatre · Theatre & Ballet · Arts · Raseborg · Avicii

Luc­kan i Ra­se­borg ko­or­di­ne­rar gra­tis pro­gram för låg­sta­di­e­e­le­ver och fa­mil­jer un­der svens­ka vec­kan.

I dag upp­trä­der Te­a­ter Tai­mi­ne med pjä­sen Le­ka sko­gen för låg­sta­di­er kloc­kan 16 på kul­tur­hu­set Ka­re­lia i Eke­näs. Fö­re­ställ­ning­en är in­spi­re­rad av Ka­le­va­la.

På tors­dag kloc­kan 15 be­rät­tar den svens­ka för­fat­ta­ren Dan Hö­i­jer, som skri­vit Cir­kus­dec­kar­na och Ar­ke­o­log­dec­kar­na, hur det är att job­ba som för­fat­ta­re. Pro­gram­met ström­mas via Zoom.

Fre­da­gen den 6 no­vem­ber ord­nas en svens­ka da­gen-fest på Tryc­ke­ri­te­a­tern i Ka­ris kloc­kan 18. Det blir en mu­sik­show med the Red No­se Com­pa­ny med mu­sik av bland and­ra Avicii.

Det är gra­tis in­trä­de till samt­li­ga pro­gram, men man bör an­mä­la sig i för­väg per e-post till ra­se­borg@ luc­kan.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland