ADOLF HIT­LER (1889–1945)

Toinen maailmaansota - - Sodan Alkusoitto -

Adolf Hit­ler syn­tyi Brau­nau am In­nin pik­ku­kau­pun­gis­sa Itä­val­las­sa. Hän yrit­ti on­nis­tu­mat­ta pääs­tä Wie­nin tai­dea­ka­te­mi­aan, en­nen kuin hän muut­ti Münc­he­niin 1913. Hän liit­tyi va­paa­eh­toi­se­na Sak­san ar­mei­jaan 1914. Hän sai rau­ta­ris­tin an­siois­taan en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa, se­kä toi­sen et­tä en­sim­mäi­sen luo­kan, mut­tei ylen­nyt korpraa­lia kor­keam­mal­le. Hä­nel­lä oli kui­ten­kin kiin­nos­tus­ta po­li­tiik­kaan, ja hä­nes­tä tu­li Sak­san kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­sen puo­lu­een joh­ta­ja 1921. Kak­si vuot­ta myö­hem­min hän yrit­ti val­lan­kaap­paus­ta Bai­je­rin hal­lin­toa vas­taan Münc­he­nis­sä. Hän sai van­ki­la­tuo­mion ja käyt­ti ai­kan­sa muu­rien si­säl­lä kir­joit­ta­mal­la Mein Kamp­fin en­sim­mäi­sen osan Myö­hem­min hä­nes­tä tu­li puo­lue­joh­ta­ja ja Sak­san kan­sa­lai­nen, ja 1933 hä­net ni­mi­tet­tiin val­ta­kun­nan­kans­le­rik­si saa­tu­aan vuo­den 1932 vaa­leis­sa vain kol­ma­so­san ää­nis­tä. Hä­nes­tä tu­li ylin joh­ta­ja, Füh­rer, 1934, ja Sak­san ase­voi­mien yli­pääl­lik­kö 1938.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.