MAJURI VIDKUN QUISLING (1887–1945)

Toinen maailmaansota - - Saksan Uusi Järjestys -

Majuri Vidkun Quisling (hä­nen al­ku­pe­räi­nen ni­men­sä oli Ab­ra­ham Jonssøn) oli Nor­jan fa­sis­ti­sen Nas­jo­nal Sam­ling -liik­keen pe­rus­ta­ja. Liik­keen saa­ma tu­ki jäi vaa­ti­mat­to­mak­si, mut­ta hän yrit­ti sil­ti val­lan­kaap­paus­ta Os­los­sa sa­ma­na päi­vä­nä kuin sak­sa­lai­set mie­hit­ti­vät Nor­jan, ja sak­sa­lais­vi­ran­omai­set ni­mit­ti­vät hä­net pää­mi­nis­te­rik­si. Hä­nen toi­mi­aan val­voi sak­sa­lais­ten Nor­jan ko­mis­saa­ri Jo­sef Ter­bo­ven, mut­ta 1. hel­mi­kuu­ta 1942 Quisling ni­mi­tet­tiin Nor­jan mi­nis­te­ripre­si­den­tik­si, ja hän al­koi so­peut­taa Nor­jaa fa­sis­ti­seen val­tio­mal­liin. Mo­net nor­ja­lai­set vi­ha­si­vat hän­tä sy­väs­ti, ja hä­net ase­tet­tiin so­dan jäl­keen syyt­tee­seen ja te­loi­tet­tiin maan­pet­tu­ri­na. Hä­nen ni­mes­tään on tul­lut sy­no­nyy­mi mie­hit­tä­jän kans­sa yh­teis­työ­tä te­ke­väl­le luo­piol­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.