KEN­RAA­LI IOÁNNIS METAXÁS (1871–1941)

Toinen maailmaansota - - Saksa Valtaa Jugoslavian Ja Kreikan -

Pit­käs­tä ta­sa­val­ta­lais­kau­den maan­paos­ta hil­jat­tain Krei­kan ku­nin­kaak­si pa­lan­nut Yr­jö II va­lit­si ken­raa­li Me­taxá­sin pää­mi­nis­te­rik­si huh­ti­kuus­sa 1936. Metaxás oli en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan me­nes­tyk­se­käs esi­kun­taup­see­ri, jo­ka me­ni po­li­tiik­kaan 1920-lu­vul­la ja joh­ti pien­tä kreik­ka­lais­ta ku­nin­gas­mie­lis­tä puo­luet­ta, jo­ka vas­tus­ti par­la­men­ta­ris­tis­ta hal­lin­toa. Ke­säl­lä 1936, yleis­la­kon uha­tes­sa, Metaxás ju­lis­ti poik­keus­ti­lan, ha­jot­ti par­la­men­tin ja ju­lis­ti 4. elo­kuu­ta so­ti­las­dik­ta­tuu­rin, ns."elo­kuun nel­jän­nen hal­lin­non", al­ka­neek­si. Fa­sis­mi kieh­toi hän­tä, mut­ta so­dan puh­je­tes­sa hän ha­lusi päät­tä­väi­ses­ti säi­lyt­tää Krei­kan puo­lu­eet­to­muu­den ja suh­tau­tui brit­tei­hin po­si­tii­vi­ses­ti. Mus­so­li­nin esit­täes­sä uh­ka­vaa­ti­muk­sen­sa 28. lo­ka­kuu­ta 1940 Metaxás tor­jui sen. Päi­vä­mää­rä ju­lis­tet­tiin so­dan jäl­keen Krei­kas­sa kan­sal­lis­päi­väk­si, Óc­hi-päi­väk­si, (kiel­täy­ty­mi­sen vuo­si­päi­väk­si) Metaxás kuo­li tam­mi­kuus­sa 1941, mut­ta hän eh­ti näh­dä Krei­kan jouk­ko­jen nöy­ryyt­tä­vän Ita­lian ar­mei­jaa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.