JOSIF STA­LIN (1878–1953)

Toinen maailmaansota - - Hitler Lähtee Itään -

Suu­ta­rin poi­ka Josif Vis­sa­rio­no­vitš Džu­gaš­vi­li syn­tyi pie­nes­sä geor­gia­lai­ses­sa ky­läs­sä. Hän oli tai­ta­va kou­lus­sa, ja hä­net va­lit­tiin pai­kal­li­seen pap­pis­se­mi­naa­riin, mis­sä hän pää­tyi en­sim­mäi­sen ker­ran kos­ke­tuk­siin sa­lais­ten marxi­lais­ten jär­jes­tö­jen kans­sa. Hä­nes­tä tu­li Ve­nä­jän so­si­aa­li­de­mok­raat­ti­sen puo­lu­een jä­sen, ja 1904 hän liit­tyi Le­ni­nin bol­se­vik­ki­ryh­mään. Hän al­koi kut­sua it­se­ään Sta­li­nik­si, "te­räk­si­sek­si", 1912. Hän oli kar­ko­tuk­ses­sa Si­pe­rias­sa, kun Ve­nä­jän val­lan­ku­mous puh­ke­si, ja pa­la­si kes­kei­seen osaan Le­nin­gra­din bol­se­vik­ki­val­lan­kaap­pauk­ses­sa lo­ka­kuus­sa 1917. Hä­nes­tä tu­li kan­sal­li­suus­asian ko­mis­saa­ri, ja huh­ti­kuus­sa kom­mu­nis­ti­sen puo­lu­een kes­kus­ko­mi­tean pää­sih­tee­ri. Vuo­teen 1930 men­nes­sä hän oli vai­ku­tus­val­lal­laan teh­nyt it­ses­tään puo­lu­een epä­vi­ral­li­sen dik­taat­to­rin. Hä­nes­tä tu­li hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja vas­ta 1941. Hän joh­ti val­tion puo­lus­tus­ko­mi­te­aa Sak­san hyök­käyk­sen alet­tua ja hal­lit­si Neu­vos­to­lii­ton so­ta­pon­nis­tuk­sia. Hän kuo­li ai­vo­ve­ren­vuo­toon 1953.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.