MAR­SALK­KA SEM­JON TIMOŠENKO (1895–1970)

Toinen maailmaansota - - Operaatio Barbarossa -

Timošenko oli aliup­see­ri tsaa­rin rat­su­väes­sä, ja Ve­nä­jän si­säl­lis­so­das­sa hä­nes­tä tu­li 1. rat­su­vä­kiar­mei­jan ko­men­ta­ja. Pu­na-ar­mei­jan puh­dis­tuk­set toi­vat hä­nel­le ylen­nyk­siä no­pe­aan tah­tiin, ja 1939 hän ko­men­si Uk­rai­nan rin­ta­man ar­mei­jaa, jo­ka mie­hit­ti Itä-puo­laa. Hän sai ko­men­toon­sa Suo­men tal­vi­so­dan jou­kot ka­ta­stro­faa­lis­ten tap­pioi­den jäl­keen ja pa­kot­ti suo­ma­lai­set ase­le­poon maa­lis­kuus­sa 1940. Maa­lis­kuus­sa hä­nes­tä tu­li Neu­vos­to­lii­ton mar­salk­ka ja puo­lus­tus­mi­nis­te­ri. Sak­sa­lais­ten hyö­kät­tyä hä­net lä­he­tet­tiin or­ga­ni­soi­maan län­si­rin­ta­maa ja pi­tä­mään sak­sa­lai­set Smo­lens­kis­sa. Vaik­ka hän­tä pi­det­tiin yh­te­nä par­hai­ten on­nis­tu­neis­ta neu­vos­to­ko­men­ta­jis­ta, hän epä­on­nis­tui ke­vät­hyök­käyk­ses­sä Har­ko­vaan 1942 ei­kä saa­nut enää tär­kei­tä ko­men­to­teh­tä­viä en­nen elo­kuu­ta 1944, jol­loin hän joh­ti 1., 2,. ja 3. uk­rai­na­lais­ta ar­mei­ja­ryh­mää pit­käl­lä mars­sil­la Bu­da­pes­tiin ja Wie­niin. Sta­lin suo­si up­see­rei­ta, jot­ka oli­vat tais­tel­leet hä­nen kans­saan 1. rat­su­vä­kiar­mei­jas­sa, ja Timošenko sel­viy­tyi epä­on­nis­tu­mi­sis­taan hen­gis­sä, kun muut up­see­rit ei­vät.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.