ADOLF EICH­MANN (1906– 62)

Toinen maailmaansota - - Wannseen Konferenssi -

Adolf Eich­ma­nil­la oli Ges­ta­pon "juu­ta­lai­s­asioi­den" kont­to­rin joh­ta­ja­na tär­keä osa Eu­roo­pan juu­ta­lais­väes­tön re­kis­te­röin­nis­sä, ko­koa­mi­ses­sa ja kul­je­tuk­sis­sa Puo­lan tu­hoa­mis­lei­reil­le. Hän syn­tyi Sak­sas­sa, mut­ta vart­tui Itä­val­las­sa, mis­sä hän toi­mi myy­jä­nä 1920-lu­vul­la. Hä­nes­tä tu­li Itä­val­lan kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­sen puo­lu­een ja SS:N jä­sen 1932, mut­ta hän muut­ti Sak­saan ja läh­ti mu­kaan Sak­san Ss:ään ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaan. Hän sai Ansch­lus­sin (Itä­val­lan liit­tä­mi­sen Sak­saan) jäl­keen vas­tuun Itä­val­lan juu­ta­lais­ky­sy­myk­ses­tä, ja 1939 hä­net ni­mi­tet­tiin kont­to­ri IV B:n ( juu­ta­lais­ky­sy­mys) joh­ta­jak­si val­ta­kun­nan pää­tur­val­li­suus­vi­ras­tos­sa, jo­ka val­voi myös Ges­ta­poa. Hän val­voi ase­mas­saan "juu­ta­lais­ky­sy­myk­sen lo­pul­lis­ta rat­kai­sua" ja or­ga­ni­soi aluk­si emi­graa­tio­ta ja pak­ko­kul­je­tuk­sia. Myö­hem­min hän sai vas­tuun juu­ta­lai­sis­ta idem­pä­nä. Hän pa­ke­ni Ar­gen­tii­naan 1950, ja Is­rae­lin tur­val­li­suus­pal­ve­lu siep­pa­si hä­net siel­tä tou­ko­kuus­sa 1960. Hä­net vie­tiin Is­rae­liin, tuo­mit­tiin ja te­loi­tet­tiin 1962.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.