MAR­SALK­KA ALEXAN­DER NOVIKOV (1902–76)

Toinen maailmaansota - - Tappio Stalingradissa -

Novikov oli jal­ka­väen up­see­ri vuo­des­ta 1919 ja vaih­toi il­ma­voi­miin 1933, mut­ta 1937 hä­nes­tä tu­li puh­dis­tus­ten uh­ri, ja hä­net ero­tet­tiin ase­voi­mis­ta. Hä­net pa­lau­tet­tiin, ja 1939 hän oli Le­nin­gra­din so­ti­las­pii­rin il­ma­voi­mien esi­kun­ta­pääl­lik­kö, ja vuo­si myö­hem­min hä­net ylen­net­tiin ken­raa­li­ma­ju­rik­si. Hän oli lah­ja­kas ja luo­va so­ti­laal­li­nen ajat­te­li­ja, ja 1942 hä­nes­tä tu­li Neu­vos­to­lii­ton il­ma­voi­mien yli­ko­men­ta­ja. Hän or­ga­ni­soi il­ma­voi­mat uu­del­leen it­se­näi­sik­si len­to-osas­toik­si ja pa­ran­si maa- ja il­ma­voi­mien yh­teis­työ­tä. Hä­nen vah­vuu­ten­sa osoit­tau­tui­vat tär­keik­si Sta­lin­gra­din mo­tin pur­ka­mi­ses­sa ja noin 1 200 sak­sa­lais­ko­neen tu­hoa­mi­ses­sa. So­dan jäl­keen Novikov al­koi suun­ni­tel­la Neu­vos­to­lii­ton so­dan­jäl­kei­siä il­ma­voi­mia, mut­ta huh­ti­kuus­sa 1946 hä­net pi­dä­tet­tiin, hä­nen ar­von­sa riis­tet­tiin hä­nel­tä, hän­tä ki­du­tet­tiin hir­vit­tä­vis­sä olois­sa ja lä­he­tet­tiin van­ki­lei­ril­le 15 vuo­dek­si. Hä­net va­pau­tet­tiin 1953 Sta­li­nin kuo­le­man jäl­keen ja pa­lau­tet­tiin vir­kaan­sa. Hän jäi eläk­keel­le 1956 ja siir­tyi si­vii­li­len­toa­ka­te­mian joh­ta­jak­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.