KEN­RAA­LI NI­KO­LAI VA­TU­TIN (1901–44)

Toinen maailmaansota - - Kurskin Taistelu -

Ni­ko­lai Va­tu­tin oli toi­sen maa­il­man­so­dan me­nes­tyk­sek­käim­piä neu­vos­to­ken­raa­le­ja, vaik­ka hän oli hyök­käyk­sen Neu­vos­to­liit­toon al­kaes­sa vain 39-vuo­tias. Hän pal­ve­li pu­na-ar­mei­jas­sa 1920–21 ja suo­rit­ti sen jäl­keen up­see­ri­kou­lu­tuk­sen ja opis­ke­li Frunzen so­ti­la­sa­ka­te­mias­sa 1926. Hän kun­nos­tau­tui siel­lä epä­ta­val­li­sen lah­jak­kaa­na opis­ke­li­ja­na ja syn­nyn­näi­se­nä joh­ta­ja­na. Puh­dis­tus­ten ai­ka­na hän oli yk­si nuo­ris­ta up­see­reis­ta, jot­ka yle­ni­vät no­peas­ti kor­vaa­maan kar­ko­tet­tu­ja up­see­rei­ta. Hä­nes­tä tu­li Kio­van so­ti­las­pii­rin ylei­se­si­kun­nan pääl­lik­kö, ja hän sai vas­tuul­leen Neu­vos­to­lii­ton Itä-puo­lan val­tauk­sen 1939 or­ga­ni­soin­nin. Vuon­na 1940 hä­net ni­mi­tet­tiin ylei­se­si­kun­nan va­ra­pääl­li­kök­si, ja hän oli mer­kit­tä­väs­sä osas­sa so­dan lii­ke­kan­nal­le­pa­no­suun­nit­te­lus­sa. So­dan puh­jet­tua hä­net lä­he­tet­tiin Le­nin­gra­diin va­kiin­nut­ta­maan rin­ta­ma ja suo­je­le­maan kau­pun­kia, ja hän oli mu­ka­na myös Mos­ko­van puo­lus­tuk­ses­sa. Hän joh­ti Vo­ro­nežin rin­ta­maa hei­nä­kuus­sa 1942, ja sen jäl­keen lou­naan ar­mei­ja­ryh­mää, jo­ka oli mu­ka­na ope­raa­tio Ura­nuk­ses­sa. Tä­män jäl­keen hän joh­ti jäl­leen Vo­ro­nežia Kurs­kis­sa. Uk­rai­na­lai­set kan­sal­lis­mie­li­set par­ti­saa­nit am­pui­vat hän­tä 29. hel­mi­kuu­ta 1944, ja hän kuo­li vam­moi­hin­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.