KEN­RAA­LI­LUUT­NANT­TI IRA C. EA­KER (1896–1987)

Toinen maailmaansota - - Hampurin Pommitus -

Ira Ea­ker joh­ti USA:N 8. il­ma-ar­mei­jaa 1943 ja oli USA:N stra­te­gis­ten päi­vä­pom­mi­tus­ten tär­keä ark­ki­teh­ti Eu­roo­pas­sa. Hän oli vuok­ra­far­ma­rin poi­ka Texa­sis­ta ja liit­tyi ar­mei­jaan 1917. Hä­net kou­lu­tet­tiin len­tä­jäk­si 1918. Hän oli si­joi­tet­tu­na Fi­lip­pii­neil­le 1919-1921 en­nen pa­luu­ta Usa:aan, jos­sa hän osal­lis­tui usei­siin pi­tuus­len­toi­hin ja te­ki maa­il­ma­nen­nä­tyk­sen 1929. 1930-lu­vul­la ja 1940-lu­vun alus­sa hä­nen uran­sa oli tais­te­lu­len­toa, mut­ta tam­mi­kuus­sa 1942 hän sai teh­tä­vän or­ga­ni­soi­da 8. Bom­ber Com­mand, jon­ka tu­ki­koh­ta oli Englan­nis­sa, ja hel­mi­kuus­sa 1943 hä­nes­tä tu­li 6. il­ma-ar­mei­jan ko­men­ta­ja. Hän len­si it­se en­sim­mäi­sel­lä ame­rik­ka­lai­sel­la pom­mi­tus­teh­tä­väl­lä Rou­e­niin elo­kuus­sa 1942. Hän­tä ar­vos­tel­tiin kor­keis­ta tap­pio­lu­vuis­ta, ja hä­net kor­vat­tiin jou­lu­kuus­sa. Hä­nes­tä tu­li liit­tou­tu­nei­den Vä­li­me­ren il­ma­voi­mien ko­men­ta­ja. Il­ma­voi­mien esi­kun­ta­pääl­lik­kö hä­nes­tä tu­li huh­ti­kuus­sa 1945, ja hän jäi eläk­keel­le ase­voi­mis­ta 1947 ken­raa­li­luut­nant­ti­na. Pre­si­dent­ti Rea­gan myön­si hä­nel­le ta­kau­tu­vas­ti ken­raa­lin nel­jän­nen täh­den vuon­na 1985.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.