KEN­RAA­LI­MA­JU­RI WIL­LIAM J. DONOVAN (1883–1959)

Toinen maailmaansota - - Salainen Sota: Vakoojia, Koodeja Ja Väärää Tietoa -

Do­no­va­nia sa­not­tiin ai­na "Wild Bil­lik­si" opis­ke­luai­kai­sen jal­ka­pal­lo-uran pe­rui­na. Hän oli me­nes­ty­vä newy­or­ki­lai­nen la­ki­mies, jo­ka pal­ve­li en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa va­paa­eh­tois­ryk­men­tin joh­ta­ja­na, mis­tä hän sai kol­me purp­pu­ra­sy­dän­tä ja yh­den kun­nia­mer­kin. Hän oli liit­to­val­tion syyt­tä­jä New Yor­kin län­sio­sas­sa, ja hä­nes­tä tu­li 1930-lu­vul­la pre­si­dent­ti Roo­se­vel­tin lä­hei­nen ys­tä­vä; pre­si­dent­ti lä­het­ti hä­net Ison-bri­tan­nian suur­lä­het­ti­lääk­si 1940–1941 ar­voi­maan brit­tien sel­viy­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Hän ta­pa­si usei­ta tie­dus­te­lu­joh­ta­jia ja al­koi kan­nat­taa koor­di­noi­tua ame­rik­ka­lais­ta tie­dus­te­lu­työ­tä. Roo­se­velt ni­mit­ti hä­net ke­sä­kuus­sa 1941 in­for­maa­tio­koor­di­nat­to­rik­si, ja hä­nen teh­tä­vän­sä oli nyt koo­ta mo­net eri­lai­set tie­dus­te­lu­vi­ras­tot yh­tei­sen sa­teen­var­jon al­le. Or­ga­ni­saa­tio sai 1942 uu­den ni­men, Of­fice of St­ra­te­gic Ser­vices, ja Donovan oli sen joh­ta­ja. Se vas­ta­si tie­dus­te­lus­ta ja sa­bo­taa­sis­ta Eu­roo­pas­sa ja Aa­sias­sa (pait­si Fi­lip­pii­neil­lä). Or­ga­ni­saa­tio lak­kau­tet­tiin syys­kuus­sa 1945, mut­ta kak­si vuot­ta myö­hem­min pe­rus­tet­tiin CIA Do­no­va­nin laa­ti­mien rau­ha­na­jan tie­dus­te­luo­sas­ton suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.