KEN­RAA­LI MASAKAZU KAWABE (1886–1965)

Toinen maailmaansota - - Taistelut Intiasta: Imphal Ja Kohima -

Ken­raa­li Kawa­bes­ta tu­li ar­mei­jan Bur­man osas­ton yli­ko­men­ta­ja maa­lis­kuus­sa 1943. Hän val­mis­tui so­ti­la­sa­ka­te­mias­ta 1907, ja hä­nes­tä tu­li jal­ka­väen joh­ta­ja. Hän oli so­ti­la­sat­ta­sea­na Ber­lii­nis­sä 1929–32. Hän oli mu­ka­na Marco Po­lon sil­lan vä­li­koh­tauk­ses­sa, jo­ka käyn­nis­ti Kii­nan-ja­pa­nin konflik­tin hei­nä­kuus­sa 1937, ja hä­nes­tä tu­li Kes­ki-kii­nan siir­to­jouk­ko­jen esi­kun­ta­pääl­lik­kö 1938–39 ja 1942–43. Hän hy­väk­syi 1944 suun­ni­tel­mat In­tian val­taa­mi­sek­si Bur­mas­ta kä­sin mui­den yli­ko­men­ta­jien vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta, ja hä­net lä­he­tet­tiin epä­on­nis­tu­mi­sen jäl­keen ta­kai­sin Ja­pa­niin elo­kuus­sa 1944. Hä­nes­tä tu­li so­ta­neu­vos­ton jä­sen, ja hä­net ylen­net­tiin täy­dek­si ken­raa­lik­si, ja hän joh­ti aluk­si kes­kis­tä so­ti­las­pii­riä ja sit­ten il­ma­puo­lus­tus­ta ( jo­hon kuu­lui­vat kaik­ki Ja­pa­nin jäl­jel­lä ole­vat len­to­ko­neet) maa­han koh­dis­tu­via hyök­käyk­siä vas­taan. Ol­tu­aan mu­ka­na ar­mei­jan de­mo­bi­li­soin­nis­sa an­tau­tu­mi­sen jäl­keen hän ero­si vuo­den 1945 lo­pus­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.