Midwayn tais­te­lu

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Ja­pa­nin fias­ko Ko­ral­li­me­ren tais­te­lus­sa va­kuut­ti yli­ko­men­ta­ja ami­raa­li Isoroku Ya­ma­mo­ton, et­tä USA:N tyy­nen­me­ren­lai­vas­toa koh­taan oli osoi­tet­ta­va päät­tä­väi­syyt­tä ame­rik­ka­lais­ten suu­rem­man ak­tii­vi­suu­den es­tä­mi­sek­si län­ti­sel­lä Tyy­nel­lä­me­rel­lä. Koh­teek­si va­lit­tiin pik­ku­rui­nen Midwayn saa­ri Ja­pa­nin ja Ha­vai­jin puo­li­vä­lis­sä. Se it­ses­sään ei ol­lut tär­keä, mut­ta se toi­mi syöt­ti­nä rat­kai­se­van tais­te­lun pro­vo­soi­mi­sek­si, jos­sa Yh­dys­val­tain uh­ka eli­mi­noi­tai­siin. Ope­raa­tio MI:N val­mis­te­lut aloi­tet­tiin tou­ko­kuun alus­sa, ku­ten Ko­ral­li­me­ren tais­te­lun­kin.

Midway lii­tet­tiin Usa:han 1859, asu­tet­tiin 1903 ja sin­ne ra­ken­net­tiin pie­ni lai­vas­to- ja len­to­tu­ki­koh­ta 1940. Ja­pa­nis­ta lä­het­tiin Tyy­nen­me­ren yli var­sin mit­ta­vat me­ri­voi­mat pie­nen saa­ren val­taa­mis­ta aja­tel­len, mut­ta se ei ol­lut ope­raa­tion pää­tar­koi­tus. Ja­pa­nin lai­vas­to jaet­tiin vii­teen ryh­mään: yk­si len­to­tu­kia­lus­ten hyök­käy­so­sas­to, jo­ka oli ope­raa­tion sy­dän. Si­tä joh­ti va­ra-ami­raa­li Ngu­mo. Toinen oli­vat Midwayn mai­hin­nousu­jou­kot. Pää­jouk­koon kuu­lui seit­se­män len­to­tu­kia­lus­ta, ku­ten Ya­ma­mo­ton 72 000 ton­nin lip­pu­lai­va Ya­ma­to, jon­ka teh­tä­vä oli eli­mi­noi­da ame­rik­ka­lais­ten lai­vas­to. Nel­jän­nen teh­tä­vä oli val­la­ta kak­si Aleut­tien saar­ta poh­joi­ses­sa, ja vii­des oli su­kel­lus­ve­ne­kil­pi. Midwayn hyök­käyk­sen päi­väk­si pää­tet­tiin 5. ke­sä­kuu­ta Ja­pa­nis­sa, 4. ke­sä­kuu­ta Usa:ssa. Ja­pa­ni­lais­ten tie­dus­te­lu­tie­dot USA:N len­to­tu­kia­luk­sis­ta oli­vat hei­ve­röi­siä, mut­ta he olet­ti­vat ame­rik­ka­lais­ten lä­het­tä­neen vii­mei­set

len­to­tu­kia­luk­set Ko­ral­li­me­ren tais­te­lun jäl­keen ete­lään suo­jaa­maan Austra­li­aa.

Se oli en­sim­mäi­nen ja­pa­ni­lais­ten useis­ta vir­hear­vioin­neis­ta. Ni­mitzil­lä oli kak­si len­to­tu­kia­lus­ta, Hor­net ja En­terpri­se, ja us­ko­mat­to­man kun­nos­tusu­ra­kan jäl­keen myös York­town oli käy­tös­sä 31. tou­ko­kuu­ta läh­tien. Yk­sik­kö oli ami­raa­li Fletc­he­rin ja kont­ra-ami­raa­li Raymond Spruancen ko­men­nos­sa. Ame­rik­ka­lai­sil­la oli vain kol­me len­to­tu­kia­lus­ta, kah­dek­san ris­tei­li­jää ja 15 hä­vit­tä­jää ja­pa­ni­lais­ten nel­jää len­to­tu­kia­lus­ta, seit­se­mää tais­te­lu­lai­vaa, 12 ris­tei­li­jää ja 44 hä­vit­tä­jää vas­taan. Ame­rik­ka­lais­ten ai­noa suu­ri etu oli tie­dus­te­lu, jo­ta il­man he ei­vät oli­si voi­neet käy­dä ja voit­taa tais­te­lua. Lai­vas­ton ra­dio­yk­sik­kö Pearl Har­bo­ris­sa osa­si pur­kaa ja tul­ki­ta ja­pa­ni­lais­ten pää­koo­dia, Jn-25:tä, ja 21. tou­ko­kuu­ta tie­det­tiin, et­tä ope­raa­tio MI oli Midway. Joi­ta­kin päi­viä myö­hem­min tie­det­tiin myös Midwayn ja Aleut­tien hyök­käyk­sen tark­ka ajan­koh­ta. Ame­rik­ka­lais­ten stra­te­gia oli vie­dä pie­ni len­to­tu­kia­lus­lai­vas­to Midwayn koil­lis­puo­lel­le Ja­pa­nin tä­hys­tys­ko­nei­den ja su­kel­lus­ve­nei­den toi­min­ta­sä­teen ul­ko­puo­lel­le. Kun ja­pa­ni­lai­syk­si­köt oli tun­nis­tet­tu Midwayl­la, suun­ni­tel­ma­na oli hyö­kä­tä nii­tä vas­taan tor­pe­do- ja syök­sy­pom­mit­ta­ja-aal­loil­la. Ya­ma­mo­ton ta­voit­te­le­maa suur­ta lai­vas­to­tais­te­lua oli väl­tet­tä­vä kai­kin kei­noin.

Tais­te­lu oli huo­mat­ta­va ris­ki ame­rik­ka­lai­sil­le, joi­den ali­voi­ma oli tun­tu­va niin len­to­ko­nei­den kuin lai­vo­jen mää­ris­sä. Ja­pa­nin tie­dus­te­lu ei on­nek­si löy­tä­nyt Spruancen lai­vas­toa en­nen kuin kau­an Midwayn tais­te­lun al­ka­mi­sen jäl­keen, ja Ja­pa­nin len­to­tu­kia­luk­set jou­tui­vat vaa­ral­li­sen vas­ta­hyök­käyk­sen koh­teek­si, kun ko­neet ha­ki­vat kan­nel­ta polt­toai­ne- ja am­mus­täy­den­nys­tä. Ame­rik­ka­lais­ten tor­pe­do­pom­mit­ta­jat oli­vat lii­an hi­tai­ta, ja nii­den vah­vuus heik­ke­ni huo­mat­ta­vas­ti, mut­ta noin 50 Daunt­less-syök­sy­pom­mit­ta­jaa, joi­ta ja­pa­ni­lai­set ei­vät huo­man­neet, kyl­vi len­to­tu­kia­luk­sil­la kaa­os­ta ja häm­men­nys­tä pom­meil­laan. Var­hain seu­raa­va­na aa­mu­na kaik­ki Ja­pa­nin len­to­tu­kia­luk­set, Hi­ryu, Ka­ga, So­ryu ja Na­gu­mon lip­pu­lai­va Aka­gi oli upo­tet­tu. Ya­ma­mo­to käs­ki tais­te­lu­lai­vo­jaan hyök­kää­mään ja tu­hoa­maan vi­hol­li­sen, mut­ta vi­hol­lis­ta oli nyt mah­do­ton löy­tää ja il­man il­ma­tu­ke­aan aluk­set oli­vat erit­täin haa­voit­tu­via. Len­to­ko­ne tu­ho­si York­tow­nin ja su­kel­lus­ve­ne upot­ti sen kol­me päi­vää myö­hem­min, mut­ta ja­pa­ni­lais­ten toi­ve suu­res­ta lai­vas­to­kes­kit­ty­mäs­tä ei to­teu­tu­nut. Ame­rik­ka­lais­ten voit­to oli sel­keä, ja se saa­tiin il­mais­kul­la len­to­ko­neis­ta, joi­ta kul­jet­ta­neet kak­si len­to­tu­kia­lus­ta ei­vät kos­kaan ol­leet tois­ten­sa nä­ky­vis­sä. Kor­kea-ar­voi­nen ja­pa­ni­lais­joh­ta­ja myön­si myö­hem­min, et­tä tä­mä oli Ja­pa­nin so­ta­pon­nis­tus­ten kään­ne­koh­ta. Vuo­si­na 1943 ja 1944 Ja­pa­nis­sa ra­ken­net­tiin seit­se­män len­to­tu­kia­lus­ta; USA ra­ken­si 90. Ja­pa­nin huip­pu­kou­lu­te­tuis­ta len­tä­jis­tä oli täs­sä vai­hees­sa kuol­lut 70 %, ei­kä tap­pioi­ta pys­tyt­ty kos­kaan kun­nol­la kor­vaa­maan.

Ja­pa­nin lai­vas­to USA:N lai­vas­to

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.