At­lan­tin tais­te­lu

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Wins­ton Churc­hill il­moit­ti 6. maa­lis­kuu­ta 1941, et­tä Iso-bri­tan­nia kä­vi nyt At­lan­tin tais­te­lua me­ne­tet­ty­ään tal­ven ai­ka­na mon­ta kaup­pa­lai­vaa sak­sa­lais­ten su­kel­lus­ve­nei­den hyök­käyk­sis­sä. Ti­lan­ne maas­sa oli kriit­ti­nen, kos­ka mo­nia raa­ka-ai­nei­ta, öl­jyä ja ruo­kaa, joi­ta brit­tien so­ta­ko­neis­to tar­vit­si, oli kul­je­tet­ta­va At­lan­tin val­ta­me­ren yli Brit­tein­saa­ril­le. Se kos­ki myös Lend-lea­se -hä­tä­apuoh­jel­maa Usa:sta. Iso-bri­tan­nia toi 1938 68 mil­joo­naa ton­nia va­rus­tei­ta, mut­ta vuon­na 1941 vain 26 mil­joo­naa ton­nia. Sak­san su­kel­lus­ve­neet upot­ti­vat 1941 kaik­ki­aan 1299 alus­ta, ei­kä kaik­kia tap­pioi­ta voi­tu kor­va­ta. Sak­san lai­vas­to­joh­ta­jat oli­vat ke­vääl­lä 1942 va­kuut­tu­nei­ta, et­tä bri­tit voi­tiin nään­nyt­tää an­tau­tu­maan. Näin al­koi brit­ti­lai­vas­ton ja il­ma­voi­mien tais­te­lu noin 300 sak­sa­lais­ta ami­raa­li Karl Dö­nitzin joh­ta­maa su­kel­lus­ve­net­tä vas­taan. Tu­los oli rat­kai­se­va so­dan ke­hit­ty­mi­sen kan­nal­ta, min­kä Churc­hill hy­vin tie­si.

Al­ku­vuo­des­ta 1942, USA:N lii­tyt­tyä so­taan, sen lai­va­lii­ken­net­tä kat­kai­se­maan lä­he­tet­tiin sak­sa­lai­sia su­kel­lus­ve­ne­ryh­miä sel­lai­sil­la koo­di­ni­mil­lä kuin Leo­pard, Pan­ter ja Pu­ma. Ame­rik­ka­lai­sa­luk­set ei­vät ol­leet val­mis­tau­tu­neet so­taan, ja ne oli va­rus­tet­tu huo­nos­ti tais­te­luun su­kel­lus­ve­nei­tä vas­taan. Ne kul­ki­vat enim­mäk­seen yk­sin ta­van­omais­ten saat­tuei­den si­jaan. En­sim­mäis­ten kuu­kausien ai­ka­na su­kel­lus­ve­neet upot­ti­vat 1,2 mil­joo­naa ton­nia las­tia vain Yh­dys­val­tain ran­ni­kon tun­tu­mas­sa. U-ve­nei­den tap­piot oli­vat pie­niä: kol­me tam­mi­kuus­sa ja vain kak­si hel­mi­kuus­sa. Ti­lan­ne pa­he­ni vuo­den mit­taan, kos­ka Sak­san tie­dus­te­lu­yk­sik­kö B-dienst on­nis­tui mur­ta­maan brit­tien lai­vas­to­koo­dit 2 ja 3, jot­ka oh­ja­si­vat saat­tuei­ta At­lan­tin yli. Bri­tit me­net­ti­vät sa­mal­la ULT­RA:LTA saa­dut tie­dot, kun Sak­san lai­vas­to ot­ti hel­mi­kuus­sa käyt­töön uu­den Tri­ton­koo­din. Liit­tou­tu­neet kiih­dyt­ti­vät il­ma­par­tioin­tia ja pa­kot­ti­vat U-ve­neet ns. il­ma­tu­ki­auk­koon At­lan­tin kes­kel­lä, min­ne len­to­ko­neet ei­vät yl­tä­neet. Siel­lä U-ve­neet vaa­ni­vat vii­koit­tai­sia saat­tuei­ta ja nii­den jäl­ki­jouk­ko­ja. Vuon­na 1942 me­ne­tet­tiin 7 mil­joo­naa ton­nia las­tia kai­kis­sa me­ri­hyök­käyk­sis­sä, ja en­nen tam­mi­kuu­ta 1943 brit­ti­lai­vas­tol­la oli va­ras­tos­sa vain kah­den kuu­kau­den polt­toai­ne.

Ti­lan­ne oli­si voi­nut huo­non­tua en­ti­ses­tään il­man brit­ti­lai­vas­ton seu­ran­ta- ja suun­nit­te­luo­sas­to­ja. Mo­lem­mat oli­vat Lon­toos­sa ja käyt­ti­vät eri­lai­sia tie­dus­te­lu­läh­tei­tä ar­vioi­dak­seen U-ve­neuh­kaa

ja löy­tääk­seen saat­tueil­le tur­val­li­sia reit­te­jä. Kah­den­tois­ta kuu­kau­den ai­ka­na tou­ko­kuus­ta 1942 tou­ko­kuu­hun 1943 kaik­ki­aan 105 saat­tuet­ta 174:stä kul­ki il­man tap­pioi­ta. Se joh­tui sii­tä, et­tä liit­tou­tu­neet al­koi­vat vuo­den 1942 ai­ka­na käyt­tää uut­ta tek­no­lo­gi­aa ja tak­tiik­kaa teh­däk­seen su­kel­lus­ve­nei­den uhas­ta lo­pun. Pa­rem­mat sy­vyys­pom­mit, pa­rem­mat tut­kat (ASV) ja voi­mak­kaat Leigh-va­lon­heit­ti­met li­sä­si­vät mah­dol­li­suuk­sia tu­ho­ta su­kel­lus­ve­nei­tä. Käy­tet­tä­vis­sä oli myös enem­män tie­toa, mi­kä joh­ti useam­piin U-ve­nei­den upo­tuk­siin vuon­na 1942, ja Sak­san su­kel­lus­ve­nei­den toi­min­ta-alue su­pis­tui.

Ami­raa­li Max Horton ni­mi­tet­tiin mar­ras­kuus­sa 1942 nii­den län­tis­ten si­sään­tu­loa­luei­den yli­ko­men­ta­jak­si, jot­ka kat­toi­vat su­kel­lus­ve­nei­den pää­toi­min­ta-alu­een. Suu­rem­pia re­surs­se­ja suun­nat­tiin huip­pu­kou­lu­tet­tui­hin ja is­ku­voi­mai­siin saat­tuei­siin, jot­ka ah­dis­tai­si­vat su­kel­lus­ve­nei­tä ei­vät­kä vain suo­je­li­si saat­tuei­ta. No­pei­ta muu­tok­sia oli vai­kea saa­da ai­kaan il­man yk­si­tyis­koh­tais­ta tie­dus­te­lu­tie­toa ja il­ma­tu­kea. Su­kel­lus­ve­ne­so­ta saa­vut­ti huip­pu­koh­tan­sa hel­mi-maa­lis­kuus­sa 1943, ää­rim­mäi­sen huo­nos­sa sääs­sä, kun Kes­ki-at­lan­til­la upo­tet­tiin 21 alus­ta ja vain yk­si su­kel­lus­ve­ne me­ne­tet­tiin. Seu­raa­vi­na viik­koi­na tais­te­lu al­koi kään­tyä liit­tou­tu­neil­le. Uu­det saat­ta­ja­len­to­tu­kia­luk­set ja uu­det, pit­kän toi­min­ta­sä­teen len­to­ko­neet saa­pui­vat täyt­tä­mään "auk­koa". Myös Tri­ton-koo­di mur­ret­tiin vih­doin, ja kaik­kia ko­nei­ta opas­tet­tiin ASV Mark III -tut­kil­la ja Leigh-va­lon­heit­ti­mil­lä. Huh­ti­kuus­sa upo­tet­tiin 19 sak­sa­lais­ta su­kel­lus­ve­net­tä, tou­ko­kuus­sa 41. Sak­sa­lai­set ei­vät pys­ty­neet vas­taa­maan tek­ni­siin pa­ran­nuk­siin, ja Dö­nitz ko­men­si 24. tou­ko­kuu­ta su­kel­lus­ve­neet eu­roop­pa­lai­siin tu­ki­koh­tiin­sa, jos­sa nii­hin hyö­kät­tiin jo­ka ker­ta, kun ne us­kal­tau­tui­vat me­rel­le. Hei­nä­kuus­sa 1943 liit­tou­tu­neet ei­vät me­net­tä­neet saat­tueis­ta ai­nut­ta­kaan lai­vaa, ja vain yh­des­tä hyök­käyk­ses­tä ra­por­toi­tiin. Vaik­ka U-ve­nei­tä ei ol­lut tu­hot­tu, At­lan­tin is­kut oli py­säy­tet­ty te­hok­kaas­ti.

YLLÄ: Sak­sa­lai­nen U-ve­ne­lai­vas­to lai­tu­ris­sa Rans­kan At­lan­tin ran­ni­kol­la. Sak­sa­lai­set ot­ti­vat so­dan ai­ka­na käyt­töön noin 1000 su­kel­lus­ve­net­tä upot­ta­maan liit­tou­tu­nei­den kaup­pa-aluk­sia.

OI­KEAL­LA: Brit­ti­lai­vas­ton kään­tö­veit­si.

VA­SEM­MAL­LA: Il­ma­ku­va At­lan­tin saat­tu­ees­ta tou­ko­kuus­sa 1942. Te­hok­kaan tie­dus­te­lun an­sios­ta yli puo­let saat­tueis­ta ylit­ti me­ren tap­pioit­ta. U-ve­neet ah­dis­te­li­vat eri­tyi­ses­ti jäl­keen jää­nei­tä ja hi­taam­pia aluk­sia.

YLLÄ: Mer­ki­nan­ta­ja HMS Viscoun­til­la vies­tii va­lo­mer­keil­lä lip­pu­lai­val­le saat­tu­ees­sa At­lan­til­la lo­ka­kuus­sa 1942.

ALLA: Kol­me At­lan­tin tais­te­lun ai­ka­na pe­las­tet­tua su­kel­lus­ve­ne­mies­tä. Hen­kiin­jää­mis­mah­dol­li­suu­det oli­vat pie­net, kun su­kel­lus­ve­nei­den tap­pio­lu­vut al­koi­vat kas­vaa. 39 000 mie­hes­tä sai ko­ko so­dan ai­ka­na sur­man­sa 28 000.

YLLÄ: Ame­ri­kan ran­nik­ko­var­tios­ton kut­te­ri Spence­rin mie­his­tö kat­soo sy­vyys­pom­mia, jo­ka pa­kot­taa sak­sa­lai­sen su­kel­lus­ve­neen pin­taan. Taus­tal­la kut­te­rin suo­je­le­ma saat­tue. YLLÄ: John Tur­ton Ran­dal­lin ja Har­ry Boo­tin Bir­ming­ha­min yli­opis­ton Nuf­field-la­bo­ra­to

ALLA: Me­ri­mie­het öl­jy­tank­ke­ri Penn­syl­va­nia Su­nil­la sam­mut­ta­vat tu­li­pa­loa tor­pe­do­hyök­käyk­sen jäl­keen hei­nä­kuus­sa 1942 At­lan­til­la. Liit­tou­tu­neet me­net­ti­vät su­kel­lus­ve­ne­hyök­käyk­sis­sä 5,4 mil­joo­naa ton­nia las­tia vuon­na 1942.

ALLA: Pin­nal­la aja­va su­kel­lus­ve­ne USS Bo­guel­ta läh­te­neen ko­neen hyök­käyk­sen koh­tee­na ke­sä­kuus­sa 1943. Useim­mat sak­sa­lai­set U-ve­neet oli en­nen ke­sää 1943 kut­sut­tu ko­tiin ka­ta­stro­faa­lis­ten tap­pioi­den es­tä­mi­sek­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.